>Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.: Απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων στο Χ.Α.

>

Την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας για διάστημα δύο μηνών αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 593η/8.8.2011 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, αποφάσισε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (short selling).

Η απαγόρευση αυτή τίθεται σε ισχύ από αύριο 9.8.2011 και ισχύει για δύο μήνες”.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έλαβε τις εξής αποφάσεις:

* Ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «CREDIT AGRICOLE S.A.» για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς (squeeze – out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που δεν κατέχει ήδη σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

* Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» για την εισαγωγή νέων μετοχών της στο Χ.Α που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

* Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας της εταιρίας «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά μετοχών της, μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., υπέρ των παλαιών μετόχων, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

* Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά ονομαστικών ομολογιών, μη διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετατρέψιμων σε μετοχές, υπέρ των παλαιών μετόχων.

* Ανακάλεσε, μετά από αίτημα της ΓΣ των μετόχων της εταιρίας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΠΕΥ» , την άδεια παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. Η εταιρία θα δραστηριοποιείται εφεξής ως ΑΕΠΕΥ, μη μέλος του ΧΑ.

* Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 15.000 στην εταιρία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΠΕΥ» για παραλείψεις αναφορικά με την άσκηση συνεχούς εποπτείας για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

SHARE