Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας δυο ΑΕΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 783/10.5.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έκδοση Εγκυκλίου σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (στα οποία σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται τα Forex, CFD’s, Βinary Οptions), μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα τη Λάρισα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα την Ορεστιάδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

SHARE