>ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

>

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, απέστειλε σήμερα στον πρωθυπουργό, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, την πρόταση του Επιμελητηρίου για τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους και την απεμπλοκή της χώρας από το Μνημόνιο, προς μελέτη και επεξεργασία.

Επισυνάπτεται η επιστολή του προέδρου του ΕΒΕΑ.

«Σας αποστέλλω το σχέδιο πρότασης του ΕΒΕΑ, για την κατάρτιση ενός αξιόπιστου ελληνικού σχεδίου, με στόχο την άμεση αποπληρωμή σημαντικού μέρους του δημόσιου χρέους μας και την παράλληλη αποδέσμευση της χώρας από τα σκληρά και εν τέλει αναποτελεσματικά μέτρα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Θα σας παρακαλούσα, όπως μελετήσετε και επεξεργαστείτε τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΕΒΕΑ, προκειμένου από κοινού, κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα και επιμελητηριακή κοινότητα να καταλήξουμε σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε:

1. Την κατάρτιση αναλυτικού πίνακα με τα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του κράτους, με εξαίρεση τα πάσης φύσεως πολιτιστικά αγαθά και δίκτυα, που θα εγκριθεί από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών μας δυνάμεων.

Με τον όρο «αξιοποίηση» εννοούμε: α) την άμεση ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιριών ή συμμετοχών του κράτους σε εταιρίες, β) τη μίσθωση ακινήτων και γ) την εκχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης για 49 έως 99 χρόνια, κατά περίπτωση, σε οικόπεδα, λιμάνια αεροδρόμια, ακτογραμμές, οδικούς άξονες, μεταλλεία κ.α.

2. Την ταχύτατη προώθηση των διαδικασιών αξιοποίησης των ανωτέρω κρατικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα επιταχυνθούν αν έχει προηγηθεί ευρύτατη πολιτική συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει την ταχεία υιοθέτηση απλού συστήματος αδειοδότησης και αντιγραφειοκρατικών επενδυτικών διαδικασιών.

3. Την αξιοποίηση των σχετικών κρατικών εσόδων για τη μείωση του δημόσιου χρέους, με προτεραιότητα στις υποχρεώσεις μας προς την τροϊκα, με στόχο τον περιορισμό του, το ταχύτερο δυνατόν, στο 60%-80% του ΑΕΠ.

4. Τη χάραξη, με τη συνεργασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των πολιτικών μας δυνάμεων, ενός νέου, δυναμικού, αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο, με βασικό μοχλό την ιδιωτική επιχείρηση, θα στοχεύει στον περιορισμό της ανεργίας και την άμεση εφαρμογή του, χωρίς ξένες παρεμβάσεις και τις δουλείες που η σημερινή υπερχρέωση επιβάλλει. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα αποκατασταθούν, σταδιακά, οι εισοδηματικές απώλειες των δύο τελευταίων χρόνων των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων και θα επαναφερθούν σε ισχύ δίκαια κοινωνικά κεκτημένα, με εξαίρεση, κρατικές σπατάλες, προκλητικές αμοιβές και συντεχνιακές υπερβολές.

5. Την εκπόνηση, το ταχύτερο δυνατόν, με τη συνεργασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των πολιτικών μας δυνάμεων, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη μορφή, την έκταση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και το κόστος λειτουργίας ενός μικρότερου, ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους και την άμεση εφαρμογή του.

6. Τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης όπως το συνολικό κρατικό χρέος μη υπερβεί, ποτέ στο μέλλον, το 70% του ΑΕΠ, με εξαίρεση έκτακτες περιστάσεις, οπότε, θα μπορούσε να φθάσει έως το 80% του ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, της σχετικής απόφασης.

7. Το δικαίωμα (option) για επαναγορά περιουσιακών μας στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, μόλις οι οικονομικές μας συνθήκες βελτιωθούν και σταθεροποιηθούν».

SHARE