>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

>
Σύμφωνα με το άρθρο 27(4) του Νόμου 3461/2006 (Νόμος), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (Εταιρεία), ανακοινώνει ότι η Crédit Agricole S.A. (Προτείνων) υπέβαλε στις 05.08.2011 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) αίτημα για την, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας που ο Προτείνων και η Sacam International SAS, ως πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου για τους σκοπούς της εν λόγω Δημόσιας Πρότασης από 23.05.2011, δεν κατέχουν, ήτοι 10.270.067 κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, έναντι καταβολής τοις μετρητοίς τιμήματος ίσου προς το προσφερθέν τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1,76 Ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράλληλα ενημέρωσε εγγράφως την Εταιρεία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Η ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Νόμου και στην υπ’ αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

SHARE