>ΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ετήσια αύξηση 2,6% στα καθαρά έσοδα του ομίλου

>

image

Η Εμπορική Τράπεζα παρουσίασε σήμερα τα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2011, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 183,3% στα Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη της, τα οποία ανήλθαν σε €113,1 εκατ., σε σύγκριση με €39,9 εκατ. κατά το Α’ Εξάμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων και της διατήρησης θετικών ρυθμών αύξησης των εσόδων, παρά τη συνολική υποχώρηση της ζήτησης.

Ειδικότερα, η Εμπορική Τράπεζα κατόρθωσε να διατηρήσει τη θετική τάση στα Καθαρά Έσοδα από Τραπεζικές Εργασίες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,6% κατά το Α’ Εξάμηνο του 2011, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα €377,9 εκατ. και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις (με βάση τα στοιχεία του πενταμήνου του 2011), εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών για τα επιτόκια των καταθέσεων, χαμηλής ζήτησης για νέα δάνεια και μείωσης εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των δανείων και του κόστους των καταθέσεων, στην αισθητή βελτίωση που καταγράφηκε στα έσοδα από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο καθώς και στο συνδυασμό της διάθεσης νέων καινοτόμων προϊόντων με αποδοτική εμπορική δραστηριότητα.

Στο Α’ Εξάμηνο του 2011, η Εμπορική Τράπεζα πέτυχε περαιτέρω μείωση κατά 19,4% των Λειτουργικών Εξόδων του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €264,8 εκατ., σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου εξορθολογισμού των δαπανών σε όλα τα επίπεδα. Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετασχηματισμού, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανήλθε στο 8,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης εξόδων/εσόδων για τους πρώτους έξι μήνες του 2011 μειώθηκε στο 68% από 76% το 2010.

Η συμμετοχή της Εμπορικής Τράπεζας στο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα τη διενέργεια απομείωσης ύψους €71,4 εκατ. της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ομολόγων ελληνικού δημοσίου, επηρεάζοντας έτσι το ύψος των προβλέψεων το οποίο διαμορφώθηκε στα €569,8 εκατ. Εξαιρώντας την επίδραση της απομείωσης στο ποσό των προβλέψεων, οι σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στη διαδικασία έγκρισης πιστώσεων και είσπραξης οφειλών συνέβαλαν θετικά στην περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά 12,1%, στα €498,4 εκατ., σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Οι θετικές επιπτώσεις είναι εμφανείς και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου νέων δανείων, που βελτιώνεται σταθερά. Ωστόσο, σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2011, η Εμπορική κατέγραψε αύξηση 25% στις προβλέψεις του Β’ Τριμήνου του 2011 (εξαιρώντας το ποσό της απομείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ομολόγων ελληνικού δημοσίου), οι οποίες αφορούν κυρίως στο χαρτοφυλάκιο των παλαιών δανείων, λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας εξακολουθεί να εφαρμόζει μία ιδιαίτερα αυστηρή πολιτική προβλέψεων. Το κόστος κινδύνου αναμένεται να μειωθεί το 2011 σε σύγκριση με το 2010, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αναμένονταν μέχρι πρότινος. Ωστόσο, η Εμπορική, με τη δύναμη της Credit Agricole, είναι σε θέση να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα ελληνικά νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, με χαμηλές προβλέψεις στα νέα δάνεια, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Οι Καθαρές Ζημίες του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €611,1 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο του 2011 (περιλαμβανομένης της απομείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ομολόγων ελληνικού δημοσίου), από €535,2 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2010. Ακολουθώντας συντηρητική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία της αγοράς, η Εμπορική αποφάσισε να αποσβέσει τα αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού κατά €148 εκατ. επί συνόλου €278 εκατ.

Όσον αφορά στα μεγέθη του Β’ Τριμήνου του 2011, τα Καθαρά Έσοδα Τραπεζικών Εργασιών επηρεάστηκαν από την επιβράδυνση των εργασιών της Τράπεζας λόγω της μειωμένης δανειακής ζήτησης και μειώθηκαν κατά 8%, ενώ οι Καθαρές Ζημίες διαμορφώθηκαν στα €231,5 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων του ενεργητικού και της απομείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ομολόγων ελληνικού δημοσίου (€450,9 εκατ., συμπεριλαμβάνοντας αυτά τα δύο στοιχεία). Ωστόσο, οι Λειτουργικές Δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2011, με χαμηλότερες επαναλαμβανόμενες γενικές και διαχειριστικές δαπάνες, έξοδα προσωπικού και λοιπά έξοδα. Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετασχηματισμού, η μείωση των λειτουργικών δαπανών έφτασε στο 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το Β’ Τρίμηνο του 2011, η Τράπεζα συνέχισε να ενισχύει την εμπορική της απόδοση διαθέτοντας διαρκώς στην Αγορά καινοτόμα προϊόντα με την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου Credit Agricole, με στόχο να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής Τράπεζας παρέμεινε σταθερό στα €22,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ υποχώρησε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της ιδιαίτερα περιορισμένης ζήτησης. Η εφαρμογή αποτελεσματικών κεντροποιημένων διαδικασιών έγκρισης πιστώσεων διασφάλισε την ποιότητα του νέου δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, με τις προβλέψεις για τα νέα δάνεια να παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. Η εμπορική απόδοση της Εμπορικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση επιτυχημένων διαφημιστικών ενεργειών, οδήγησαν σε αύξηση των νέων δανείων σε ιδιώτες κατά 19,7% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, αναδεικνύοντας μια ισχυρά ανοδική τάση.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €11 δισ. σε επίπεδο Τράπεζας, μειωμένες κατά 5,4% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες δυσκολίες ρευστότητας που επικρατούν στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, με τη διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων, οι συνολικές καταθέσεις πελατών διατηρήθηκαν σταθερές στο Β’ Τρίμηνο του έτους.

Σε ένα ρευστό και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ Τριμήνου, η Εμπορική Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης & Ανάπτυξης, προσαρμόζοντάς το προσεκτικά όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να φτάσει στο σημείο ισοσκελισμού των αποτελεσμάτων της το συντομότερο δυνατόν. Διατηρώντας την αυστηρή πολιτική προβλέψεων, η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ρευστότητας των ελληνικών νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα την τάση ενίσχυσης των μεριδίων της στις καταθέσεις, διαθέτοντας στην Αγορά καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα.

SHARE