>Εμπορική: Προαιρετική δημόσια πρόταση από Credit Agricole

>
Προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε η Crédit Agricole S.A..

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Credit Agricole προτίθεται να καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 1,76 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι

(α) 37,5% υψηλότερο από την τιμή κλεισίματος των Μετοχών στις 23/5/2011, και
(β) ίσο με την ανώτερη τιμή στην οποία απέκτησε ο όμιλος του Προτείνοντος και η Sacam International ως πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα Μετοχές στην Εταιρεία κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες.

Δυνάμει έγγραφης συμφωνίας την 23.05.2011 μεταξύ του Προτείνοντος και της Sacam International (Sacam International ), η Sacam International «ενεργεί συντονισμένα» με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης μόνο. Η Sacam International είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, με κεντρικά γραφεία στην οδό rue de la Boetie 48, 75008 Παρίσι και με αριθμό μητρώου εταιρειών στο Mητρώο Eμπορίου και Eταιρειών του Παρισιού 437 579 949.

Η Lazard Frères Banque S.A., πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο και έχει τα κεντρικά γραφεία της στην οδό boulevard Haussmann 121, 75008 Παρίσι, Γαλλία, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος (υπό την έννοια του άρθρου 12 του Νόμου) (Σύμβουλος). Ο Σύμβουλος έχει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια γαλλική αρχή “Autorité de Contrôle Prudentiel” για την παροχή στην Ελλάδα των υπηρεσιών αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης (ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 4(1)(στ) του Νόμου 3606/2007, ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (2004/39/ΕΚ) (MiFID)).

Σημειώνεται πως το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής ανέρχεται σήμερα σε 512.228.885 ευρώ και είναι διηρημένο σε 512.228.885 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή (Μετοχές). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) (Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών και θα μεταφερθούν στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση από την 30.05.2011).

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Εμπορικής τις οποίες δεν κατέχουν άμεσα ο Προτείνων και η Sacam International την 23.05.2011, ήτοι είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και επτακόσιες σαράντα πέντε (20.466.745), Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής (Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης).

Ο Προτείνων θα καταβάλει για λογαριασμό των μετόχων οι οποίοι θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκαιρα την Δημόσια Πρόταση (Αποδεχόμενοι Μέτοχοι) τα δικαιώματα καταχώρισης που καταβάλλονται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης (η«Ε.Χ.Α.Ε.») ύψους 0,08% (σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της απόφασης υπ’ αριθμ. 1/153/18.12.2006 της ΕΧΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) που επιβάλλεται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν και γίνουν εγκύρως αποδεκτές. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Προσφερόμενο Τίμημα για κάθε Μετοχή η οποία εγκύρως προσφερθεί αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος φόρος επί συναλλαγών εισηγμένων στο XA ο οποίος (σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του Νόμου 3697/2008, άρθρο 9(2) του Νόμου 2579/1998 και άρθρο 16(1) και (2) του Νόμου 3943/2011) ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται στην αξία της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για την μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα.

Ο Προτείνων, την 23/05/2011, κατείχε άμεσα 466.149.045 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 91% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εμπορικής. Η Sacam International κατείχε την 23/05/2011 άμεσα 25.613.095 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εμπορικής. Επομένως, στις 23 Μαΐου 2011, ο Προτείνων και η Sacam International κατείχαν άμεσα και συνολικά 491.762.140 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 96% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εμπορικής.

Ο Σύμβουλος έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων έχει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς το Προσφερόμενο Τίμημα που αναλογεί στις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα αντίστοιχα δικαιώματα καταχώρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. (0,16% επί του Προσφερόμενου Τιμήματος των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης). Ως προς αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η Lazard Frères Banque S.A. δεν παρέχει καμία εγγύηση υπό την έννοια των άρθρων 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών της Εμπορικής, μετά την λήξη της περιόδου αποδοχής (η οποία θα ξεκινήσει με την δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου) ο Προτείνων δύναται και σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Μετά την λήξη της Δημόσιας Πρότασης και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών της Εμπορικής από το ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17(5) του Νόμου 3371/2005.

Για την περίοδο που ξεκινά την ημέρα που αναγράφεται στην παρούσα και λήγει την τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής η οποία θα ξεκινήσει με την δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου, ο Προτείνων και η Sacam International διατηρούν το δικαίωμα και προτίθενται να αγοράζουν Μετοχές (χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς) σε τιμή όχι ανώτερη από το Προσφερόμενο Τίμημα. Οι ανωτέρω αγορές θα γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και θα δημοσιεύονται στο ημερήσιο δελτίο τιμών του ΧΑ σύμφωνα με το άρθρο 24(2) του Νόμου σε συνδυασμό με τον Νόμο 3556/2007.

Τέλος, σημειώνεται ότι όπως απαιτείται από το Νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής και καταθέτοντας ταυτόχρονα ένα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10(1) του Νόμου.

SHARE