ΕΛΠΕ: Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στο Α’ Τρίμηνο 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για ελπε

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Α’ Τριμήνου να ανέρχονται στα €229 εκατ., αυξημένα κατά 35% και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €126 εκατ., αυξημένα κατά 80%, σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2016. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης παρέμειναν σε υψηλά επίπεδακαι οι λειτουργικές επιδόσεις βελτιώθηκαν σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Η βελτιωμένη λειτουργία των διυλιστηρίων του Ομίλου οδήγησε σε αύξηση παραγωγής και πωλήσεωνκατά 11% και 16%αντίστοιχα, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τα 4 εκατ. τόνους. Αύξηση σημειώθηκε σε όλες τις επί μέρους αγορές, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 18%, στα 2,2 εκατ. τόνους και τις πωλήσεις εσωτερικής αγοράς κατά 13% στα 1,3 εκατ. τόνους, λόγωαύξησης μεριδίων αγοράςκαι ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης. Η λειτουργία των διυλιστηρίων με αριστοποιημένη ποιότητα αργών, ενίσχυσε ουσιαστικά τα οικονομικά αποτελέσματα.Τα παραπάνω οδήγησαν σε αυξημένη υπερ-απόδοση έναντι των ενδεικτικώνπεριθωρίων, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα Πετροχημικά σημείωσαν την υψηλότερη τριμηνιαία λειτουργική κερδοφορία, παρά τη μικρή υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων, ενώ και η Εμπορία κατέγραψε αύξηση όγκων πωλήσεων και συνεισφοράς στον Όμιλο.

Τα Καθαρά Κέρδη στοΑ’ Τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €124 εκατ.,έναντι €32 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2016,αυξημένα κατά 287,5%,καθώς η μειωμένη διακύμανση των διεθνών τιμών αργού τους πρώτους μήνες του 2017,είχε περιορισμένη επίδραση στην αποτίμηση αποθεμάτων.

 

Άνοδος διεθνών τιμών αργού, ισχυροποίηση δολαρίου

Η εφαρμογή της απόφασης των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ για έλεγχο της παραγωγής αργού οδήγησε τις τιμές υψηλότεραστο μεγαλύτερο μέρος του Α’ τριμήνου, με μέσο όρο τριμήνου 55 $/bbl, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (35 $/bbl).

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις και η νομισματική πολιτική σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου, με το ευρώ να κυμαίνεται στα 1,06 δολάρια κατά μέσο όρο, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Η σημαντική ενίσχυση των περιθωρίων μαζούτ ήταν ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα περιθώρια μεσαίων κλασμάτων, με τα υπόλοιπα προϊόντα να καταγράφουν μικρές απώλειες. Τα περιθώρια τύπου FCCδιαμορφώθηκανστα5,9$/bbl, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2015, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking ανήλθανστα 5,1$/bbl, έναντι 5,4$/bblπέρυσι.

 

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Ηζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων,σημείωσε αύξηση 3% στο Α΄ τρίμηνο του 2017, με τον συνολικό όγκο κατανάλωσης στα 1,8 εκατ. τόνους, επηρεασμένη κυρίως από τις ψυχρότερες καιρικές συνθήκες. Οιπωλήσεις πετρελαίου θέρμανσηςσημείωσαν αύξηση κατά 11%, ενώτα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν συνολικά μείωση της τάξης του 2%. Η αδασμολόγητη αγορά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 26%, με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση των πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων.

 

Αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές κατά 48%, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους και βελτίωση ισολογισμού

Η εφαρμογή της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου το 2016, με την ομολογιακή έκδοση και τη δημόσια πρόταση εξαγοράς των ομολόγων λήξης 2017, καθώς καιτη βελτίωση των όρων των δανειακών συμβάσεων,αποτέλεσαν σημαντικό μοχλό βελτίωσης στονισολογισμό του Ομίλου.

Οι σταθερά, πλέον, υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) διαμορφώθηκαν στα €211 εκατ., έναντι €143 εκατ. πέρυσι,επιτρέποντας μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων και του κεφαλαίου κίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο ο συνολικός δανεισμός συνέχισε να μειώνεται κατά τα τελευταία τρίμηνα, ενώ η αποπληρωμή του ευρωομολόγου λήξης 2017, με επιτόκιο 8%, που έγινε στις 10 Μαΐου 2017, οδηγεί τον συνολικό δανεισμό του Ομίλου σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.Ο καθαρός δανεισμόςδιαμορφώθηκε στα €1,8 δισ. στο Α’ Τρίμηνο 2017, σε επίπεδα αντίστοιχα με το τέλος του έτους.Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο Α’ Τρίμηνο σημείωσαν μείωση 4%, τάση που αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα του 2017.

 

Κύριες στρατηγικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες έρευνες στην παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, ενώ ολοκληρώθηκε και μονογραφήθηκε η Σύμβαση Μίσθωσης για τη θαλάσσια περιοχή 2 (επιχειρηματικό σχήμα από Totaloperator, Edisonκαι ΕΛΠΕ) και είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για τις θαλάσσιες περιοχές 1 και 10. Οι Συμβάσεις Μίσθωσης για τις χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος» αναμένεται να υπογραφούν στιςεπόμενες βδομάδες. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την κύρωση των συμβάσεων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ώστε να προχωρήσει άμεσα στην έναρξη των ερευνητικών εργασιών.

Αναφορικά με την έμμεση συμμετοχή του (μέσω της ΔΕΠΑ) κατά 35% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ, ο Όμιλος, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το υπόλοιπο 65%, εξετάζει τις εναλλακτικές του επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της συμμετοχής του.

 

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμ. 2017για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

 

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ &ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  • Το Α’ Τρίμ. 2017, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεωνανήλθαν στα €190εκατ. (+39%).
  • Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε στα3,8 εκατ. τόνους, λόγω αυξημένης διαθεσιμότητας των μονάδων των διυλιστηρίων, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 4 εκατ. τόνους, ενώοιεξαγωγές αντιπροσωπεύουν 55% των συνολικών πωλήσεων.
  • Το ποσοστό παραγωγής λευκών προϊόντων ανήλθε στο 84%.

 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

  • Ο αυξημένος βαθμός καθετοποίησης της μονάδας παραγωγής προπυλενίου με το εργοστάσιο πετροχημικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι βελτιωμένες διεθνείς τιμές προϊόντων Ανατολικής Μεσογείου οδήγησαντα συγκρίσιμα EBITDA στα €28 εκατ., την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση.

 

ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε €14 εκατ., αυξημένο κατά 17% σε σχέση με πέρυσι.
  • Σημαντική αύξηση όγκου πωλήσεων κατέγραψε η Εγχώρια Εμπορία, σε όλους του κλάδους που δραστηριοποιείται, οδηγώνταςτο Συγκρίσιμο EBITDAστα €3 εκατ. έναντι €1 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2016.
  • Η Διεθνής Εμπορία διατήρησε τη συνεισφορά της, με το Συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεται στα €10 εκατ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών σταενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλουανήλθε στα €27εκατ.,καθώς αυξήθηκε σημαντικά η ζήτηση φυσικού αερίου από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού και τους υπόλοιπουςκλάδους.
  • Αντίστοιχα, τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €15εκατ., λόγω αυξημένης ζήτησης, μεγαλύτερης συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά, αλλά και των προβλημάτων που σημειώθηκαν στην αρχή του χρόνου στις Ευρωπαϊκές διασυνδεδεμένες αγορές.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ2017

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ.         Α’ Τρίμηνο 2016 Α’ Τρίμηνο 2017 % Δ
Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης    
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)   3.443 4.009 16%
Πωλήσεις         1.247 2.078 67%
EBITDA   129 226 +75%
Συγκρίσιμα EBITDA 1         169 229 35%
Καθαρά Κέρδη   32 124
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1         70 126 80%
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού              
Απασχολούμενα Κεφάλαια       4.321 4.039 -7%
Καθαρός Δανεισμός   2.504 1.783 -29%
Δανειακή Μόχλευση   58% 44%

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

 

SHARE