ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση τζίρου, ζημιές 96,8 εκατ. ευρώ και 527 εκατ. ευρώ δάνεια το 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για ελλακτωρ

Αύξηση 26,7% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2016 στα 1.942,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές €96,8 εκατ. έναντι ζημιών μετά τους φόρους €90,4 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε 527,0 εκατ. ευρώ  έναντι 527,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Ειδικότερα,  ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2016 ανήλθε σε 1.942,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.533,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 26,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν για τη χρήση 2016 σε 31,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,0% σε σχέση με τη χρήση 2015 (τα οποία ήταν 28,8 εκατ. ευρώ), που όμως έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες ζημιές ποσού € 66,7  εκατ. που περιλαμβάνει:

α.     ποσό €40,0 εκατ., λόγω πρόβλεψης, η οποία σχηματίστηκε σύμφωνα με τη βέλτιστη εκτίμηση της Διοίκησης, βάσει διαθέσιμων πληροφοριών έναντι της ενδεχόμενης υποχρέωσης που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκύψει με την ολοκλήρωση της Έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (αφορά δραστηριότητα Κατασκευής),

β.     ποσό €4,6 εκατ. λόγω απομειώσεων σε εταιρείες διαχείρισης πάρκινγκ (αφορά δραστηριότητα Παραχωρήσεων),

γ.      ποσό €1,5 εκατ. λόγω απομείωσης επενδυτικών ακινήτων στη δραστηριότητα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων,

δ.     ποσό €8,5 εκατ. λόγω απομείωσης της υπεραξίας στην ELPEDISON (αφορά Λοιπές δραστηριότητες),

ε.      ποσό € 12,1 εκατ. λόγω απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (€9,9 εκατ. αφορά δραστηριότητα Κατασκευής και €2,2 εκατ. αφορά δραστηριότητα Παραχωρήσεων).

Χωρίς το συνυπολογισμό των προαναφερόμενων επιβαρύνσεων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για το 2016 θα ανέρχονταν σε €97,8 εκατ. έναντι των αντίστοιχα προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης για το 2015 ποσού €87,1 εκατ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €150,6 εκατ., έναντι των €154,5  εκατ. για τη χρήση 2015, μειωμένα κατά 2,6%.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές €37,8  εκατ., κυρίως λόγω των προαναφερόμενων απομειώσεων, έναντι ζημιών €53,9 εκατ. το 2015. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές €96,8 εκατ. έναντι ζημιών μετά τους φόρους €90,4 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,707 ευρώ έναντι ζημιών 0,615 ευρώ για τη χρήση 2015.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας:

O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για τη χρήση 2016 παρουσίασε κύκλο εργασιών €1.552,7 εκατ. έναντι €1.161,3 εκατ. για τη χρήση 2015, σημειώνοντας αύξηση 33,7%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες €66,9 εκατ. , περιλαμβάνουν όμως μη επαναλαμβανόμενες ζημιές € 49,9 εκατ. (ποσό €40,0 εκατ., λόγω πρόβλεψης για τη διευθέτηση της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, και ποσό  €9,9 εκατ. από απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση), έναντι ζημιών €39,9 εκατ. πέρυσι. Εξαιρουμένων αυτών των εκτάκτων αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης του κλάδου Κατασκευής για το 2016 θα ανέρχονταν σε ζημιές €17,0 εκατ. έναντι αντίστοιχα προσαρμοσμένων λειτουργικών ζημιών €2,7 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.  Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €107,8 εκατ. έναντι ζημιών €63,5 εκατ. για τη χρήση 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ, με το 58% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 473 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στη χρήση 2016 ενοποιημένα έσοδα €230,3 εκατ. έναντι €206,0 εκατ. για τη χρήση 2015, αύξηση 11,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €83,7 εκατ. (περιλαμβάνουν απομειώσεις εταιρειών πάρκινγκ  €4,6 εκατ. και απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση €2,2 εκατ.), έναντι των €58,7 εκατ. πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε €32,8 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ. το 2015. Διευκρινίζεται όμως ότι τα αποτελέσματα του 2015 έχουν επιβαρυνθεί με ποσό €7,6 εκατ. αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της επίδρασης της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.
Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε το 2016 κύκλο εργασιών €106,9  εκατ. έναντι €118,2 εκατ. για το 2015, μειωμένος κατά 9,6%, (κυρίως λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας του κλάδου). Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης  διαμορφώθηκαν σε κέρδη €5,0 εκατ. έναντι €18,2 εκατ., μειωμένα κατά 72,5% και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες €1,2 εκατ. έναντι κερδών €11,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 2016 ενοποιημένα έσοδα €45,2 εκατ. έναντι €40,1 εκατ. το 2015, αυξημένα κατά 12,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €21,7 εκατ. έναντι €19,6 εκατ. πέρυσι αυξημένα κατά 10,4%, με το λειτουργικό περιθώριο  να διαμορφώνεται για τη χρήση 2016 σε 48,% έναντι 49% πέρυσι. Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €10,6 εκατ. έναντι €7,5 εκατ. αυξημένα κατά 41,1%.
  Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2016 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των €7,0 εκατ. έναντι €7,2 εκατ. την περσινή χρήση, οριακά μειωμένα, αποτελέσματα εκμετάλλευσης €0,6 εκατ. (που περιλαμβάνει απομείωση επενδυτικών ακινήτων ποσού €1,5 εκατ.) έναντι €3,7 εκατ. στη χρήση του 2015 και τα μετά από φόρους ήταν ζημίες €2,2 εκατ. έναντι ζημιών €1,4 εκατ. για το 2015.

 

Μητρική Εταιρεία:

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας υπήρξαν έσοδα €0,1 εκατ. για τη χρήση 2016, όπως και  στη χρήση 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €183,6 εκατ. έναντι ζημιών €30,7  εκατ. , επίσης τα προ φόρων σε ζημίες €186,6 εκατ. έναντι ζημιών €16,8 εκατ. και τα μετά από φόρους σε ζημίες €186,6 εκατ. έναντι ζημιών €17,6 εκατ. στη  χρήση 2015. Η μητρική παρουσίασε τις ανωτέρω ζημίες, για τη χρήση 2016, λόγω απομείωσης συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

[1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης ΕΔΜΑ αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ  (Β.1. της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2016).

SHARE