ΕΚΤ: Collaterals και μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι χρέους για παροχή ρευστότητας στις τράπεζες

 

 

Με τη νέα οδηγία (ECB/2015/27), της ΕΚΤ προβλέπεται πως θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως collaterals από τις τράπεζες  και «μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι χρέους που βασίζονται σε επιλέξιμες πιστωτικές απαιτήσεις».
Σε ό,τι αφορά στους νέους τίτλους που μπορεί να επιλεγούν ως εγγυήσεις, η οδηγία αφορά στους τίτλους που:
α) στηρίζονται σε πιστωτικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες ως collaterals στο ευρωσύστημα σε ατομική βάση.
β) έχουν διπλή αναφορά, δηλαδή στην τράπεζα που είναι η πηγή των πιστωτικών απαιτήσεων και στις ίδιες τις υποκείμενες πιστωτικές απαιτήσεις.
Με την ίδια οδηγία, η ΕΚΤ ζητά πρόσθετα στοιχεία από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί την πραγματική τους κατάσταση.
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ ζητά από τις τράπεζες να καταθέτουν στοιχεία – σε τριμηνιαία βάση – για τους συντελεστές κεφαλαίων, μόχλευσης και ρευστότητάς τους σε ατομική και ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

SHARE