ΕΚΤΕΡ: Από 9/11 χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου

Η εταιρία ΕΚΤΕΡ ενημερώνει ότι από τις 9.11.2015 οι μετοχές της θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,52 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 10.11.2015, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει από τις 13.11.2015 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 08.07.2015 η α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 6.750.000 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,60 ευρώ (αύξηση από 0,56 σε 1,16 ευρώ), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.750.000 ευρώ με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,60 ευρώ (μείωση από 1,16 σε 0,56 ευρώ), με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διατηρήθηκε στο ποσό των 6.300.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ εκάστη.

Επιπλέον, αποφάσισε την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 450.000 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,52 ευρώ, δηλαδή κατά 0,04 ευρώ, και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους του ανωτέρω ποσού, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σημειώνεται ότι μετά την 1η Ιουλίου 2016, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας (οδός Νίκης αρ. 15, Αθήνα 10557, τηλ.210-3259700).

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-3259700, κος Χριστόφας Κυριάκος).

SHARE