>Εθνική Τράπεζα: Στα 157 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου

>
Ξεπέρασαν τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας για το α΄ τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα, ο όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 157 εκατ. ευρώ, έναντι 114 εκατ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές και σε σχέση με κέρδη 21 εκατ. ευρώ του α΄ τριμήνου του 2010, παρά τις -όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση- υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών, οι οποίες ανήλθαν σε 381 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21% σε σχέση με πέρυσι.

Στο εξεταζόμενο διάστημα το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 3,7%, ενώ παράλληλα καταγράφηκε και μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2010 και μείωση 9% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2010. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δάνεια προς καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στο 102%, ενώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα στο 92%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση καταγράφηκε και μείωση της άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ κατά 3,2 δισ. ευρώ από την αρχή του χρόνου.

Επιπλέον, τονίζεται ότι σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο, ο όμιλος της ΕΤΕ κατάφερε να αυξήσει την καθαρή του κερδοφορία και κυρίως να διατηρήσει την υψηλή ρευστότητά του και την ήδη υψηλή κεφαλαιακή του επάρκεια στο 12,9% (Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων – Tier I), θωρακίζοντας παράλληλα τον ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1% έναντι του α΄ τριμήνου του 2010, κυρίως εξαιτίας της δραστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (-8% από το α΄ τρίμηνο του 2010), αλλά και στη Ν.Α. Ευρώπη (-3%).

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά το α’ τρίμηνο του 2011, ο Όμιλος διατήρησε την ισχυρή του ρευστότητα, επιτυγχάνοντας να κρατήσει σταθερό το επίπεδο των καταθέσεών του στην Ελλάδα παρά τη γενικότερη συρρίκνωση της ιδιωτικής αποταμίευσης στη χώρα. Παράλληλα, αύξηση καταθέσεων επιτεύχθηκε τόσο στην Τουρκία (+1% έναντι της 31/12/2010 σε τουρκικές λίρες) όσο και στη ΝΑ Ευρώπη (+5% έναντι της 31/12/2010).

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του ομίλου παρέμεινε στα υγιή επίπεδα του 102%, ενώ στην Ελλάδα βελτιώθηκε περαιτέρω στο 92% (-2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της 31/12/2010).

Σημαντικό γεγονός ως προς την ποιότητα της αντλούμενης ρευστότητας αποτελεί και η αποκλιμάκωση της καθαρής άντλησης ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στις 31/03/2011 ανήλθε στα 16,7 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 6,1 δισ. ευρώ έναντι της αιχμής του γ’ τριμήνου του 2010.

Σε ό,τι αφορά την Finansbank σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη για την θυγατρική στην Τουρκία ανήλθαν στα 151 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 28% έναντι του α’ τριμήνου του 2010. Όπως επισημαίνεται, προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν οι χαμηλότερες προβλέψεις, αποτέλεσμα της περαιτέρω βελτίωσης της ήδη εξαιρετικής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Finansbank και ο ταχύς ρυθμός πιστωτικής επέκτασης που ωθείται από την ισχυρή ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας.

Για τη ΝΑ Ευρώπη αναφέρεται ότι οι μονάδες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά παρέμειναν σε θετικό έδαφος στο α’ τρίμηνο του 2011 και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 81% έναντι του α’ τριμήνου του 2010. Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώνονται σε 49 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η επιδείνωση της οργανικής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 4% και στην επιβάρυνση του επιτοκιακού αποτελέσματος από την αύξηση του όγκου και του κόστους των καταθέσεων στα πλαίσια της στρατηγικής του ομίλου για αυτόνομη χρηματοδότηση όλων των θυγατρικών του. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η μείωση της χρηματοδότησης των μονάδων της Ν.Α. Ευρώπης από την μητρική κατά 685 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Απόστολος Ταμβακάκης δήλωσε:

“Στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανταποκρίνεται σταθερά στον κεντρικό, θεσμικό και συστημικό ρόλο της. Εγκαίρως διείδε τις εξελίξεις στον πιστωτικό τομέα και πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες σχεδίασε και ολοκληρώνει το φιλόδοξο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσής της. Πέτυχε να ανοίξει γραμμές με τις διεθνείς αγορές €5 δισ. με εγγύηση τίτλους της Ελληνικής Δημοκρατίας, μειώνοντας την εξάρτησή της από τη ρευστότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση και ενίσχυση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος μέσα από τη συνένωση δυνάμεων, πρόταση της οποίας η ορθότητα επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις. Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της χώρας μας που σέβονται τη συναλλακτική ηθική και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αναγνωρίζοντας ότι η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας προϋποθέτει τράπεζες-αρωγούς στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι συνέπειες της κρίσης και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες από τη προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στα νέα δεδομένα.

Η Εθνική Τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει με συνέπεια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 την στρατηγική της για την αντιμετώπιση της κρίσης, σημειώνοντας επιτυχίες και στους τέσσερις άξονές της. Συγκεκριμένα:

• Βελτιώθηκε η ποιότητα των συνθηκών ρευστότητας του Ομίλου με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της ρευστότητας που αντλείται από την ΕΚΤ, την αυτόνομη χρηματοδότηση των τραπεζικών θυγατρικών της και την απομόχλευση στοιχείων του ενεργητικού που δεν βρίσκονται στον πυρήνα των εργασιών της.

• Διατηρήθηκε η υψηλή κεφαλαιακή βάση όπως αυτή αποτυπώνεται στον δείκτη βασικών ίδιων κεφαλαίων 12,9%, αναμένοντας τις κατάλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές για τη δημόσια προσφορά μειοψηφικού πακέτου της θυγατρικής μας Finansbank, ενώ σχεδιάζονται παράλληλα νέες ενέργειες όσον αφορά την διαχείριση ενεργητικού παθητικού.

• Ενισχύθηκε η προ προβλέψεων κερδοφορία, κυρίως μέσω της δραστικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων το α’ τρίμηνο κατά 8% στην Ελλάδα, υπογραμμίζει την ένταση και τις επιδόσεις αυτής της προσπάθειας.

• Συνεχίστηκε η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων της Τράπεζας σε χώρες όπου η οικονομική συγκυρία βελτιώνεται ή έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά, όπως στην Τουρκία, ώστε να διατηρηθεί η υγιής ανάπτυξη τους και η επιτυχής διασπορά των πηγών κερδοφορίας του Ομίλου. Λόγω αυτής της διασποράς καταφέραμε να αυξήσουμε τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά 39% σε σχέση με πέρυσι, στα 157 εκατ. ευρώ.

Παρά την ικανοποιητική μέχρι σήμερα απορρόφηση των αρνητικών επιπτώσεων από την οικονομική κρίση και την ισχυρή κεφαλαιακή θωράκισή μας, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές. Σε αυτό το περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Όπως μέχρι σήμερα έτσι και τώρα, σχεδιάζει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ώστε η Τράπεζα να είναι δυνατή και να έχει δυναμική παρουσία την ώρα της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Ώρα που δεν θα μακρύνει αν όλοι, με ευθύνη, σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης και αλληλεγγύης, κάνουμε αυτό που πρέπει”.

SHARE