>Εθνική: Κέρδη 406 εκατ. για το 2010

>

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το 2010 διαμορφώθηκαν σε 485 εκατ. ευρώ προ των εκτάκτων φόρων, ενώ συνυπολογίζοντας τους έκτακτους φόρους, διαμορφώθηκαν σε 406 εκατ. ευρώ (-56% έναντι του 2009), επιβαρυμένα από τις ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τις συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ο Όμιλος της ΕΤΕ κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες και προμήθειες κατά +3% και κυρίως, να διατηρήσει την υψηλή ρευστότητά της και να ενισχύσει την ήδη υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια στο 13.1% μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου θωρακίζοντας παράλληλα τον ισολογισμό της με αυξημένες προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν σε 1.365 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά +31% έναντι του 2009. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 147 εκατ. ευρώ, έναντι 113 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο επηρεασμένα κυρίως από τη θετική συνεισφορά διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων αλλά και από τις αυξημένες προβλέψεις

Η εικόνα της κερδοφορίας του Ομίλου το 2010 ανά περιοχή δραστηριότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Ελλάδα: Οι ζημίες από δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 136 εκατ. ευρώ και οφείλονται σε εφάπαξ φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 79 εκατ. ευρώ (έκτακτη φορολογική εισφορά για το 2009 και έκτακτη για το 2009 αναδρομική φορολόγηση εσόδων από ομόλογα) και, ιδίως, στις ζημίες από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχών ύψους 302 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 59 εκατ. ευρώ το 2009). Επίσης, τα αποτελέσματα του 2010 στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά και από την κατά +68% αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που ανήλθαν σε 1.011 εκατ. ευρώ (έναντι 602 εκατ. ευρώ το 2009). Αντίθετα, τα οργανικά αποτελέσματα στην Ελλάδα (προ φόρων, προβλέψεων και διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά +10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των οργανικών πηγών κερδοφορίας της Τράπεζας παρά την εντεινόμενη ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας.

Τουρκία: Τα καθαρά κέρδη της Finansbank για το 2010 ανήλθαν σε 462 εκατ. ευρώ (TL921 εκατ.) αυξημένα κατά +1% έναντι του 2009. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των συνολικών καταθέσεων και δανείων κατά +26% έναντι του 2009.

ΝΑ Ευρώπη: Τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για το 2010 διαμορφώθηκαν σε 75 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά -19% έναντι του 2009 λόγω των αυξημένων προβλέψεων που ανήλθαν σε 196 εκατ. ευρώ (+11% σε σχέση με το 2009). Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώνονται σε 275 εκατ.ευρώ, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2009.

Το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου της Εθνικής ως προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 8.5% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα στην Ελλάδα το ποσοστό ανήλθε σε 8.4% έναντι 6.0% το 2009. Όπως επισημαίνει η Εθνικής Τράπεζα, είναι όμως σημαντικό ότι στην Τουρκία είναι σαφής η αποκλιμάκωση του ρυθμού δημιουργίας νέων καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του ύψους των καθυστερήσεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου στο 5.9%.

Ο Όμιλος διενήργησε 1.365 εκατ. ευρώ προβλέψεις το 2010 (εκ των οποίων 374 εκατ.ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του έτους) έναντι 1.041 εκατ. ευρώ (+31%) το 2009 με αποτέλεσμα οι συσσωρευμένες προβλέψεις να ανέρχονται σε 3.6 δισ.ευρώ, ήτοι 4.7% των συνολικών χορηγήσεων του Ομίλου. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση παραμένει για ένα ακόμη τρίμηνο σταθερά πάνω από 50%, πριν βεβαίως ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εμπράγματες εξασφαλίσεις, το οποίο αποδεικνύει την συντηρητική προσέγγιση των προβλέψεων για τις επισφάλειες

Ελλάδα: Σταθεροποίηση της πιστωτικής επέκτασης

Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τη συνεπακόλουθη κάμψη της ζήτησης για δανειακά προϊόντα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται στα 51 δισ.ευρώ, έχει παραμείνει στο επίπεδο της 30.6.2010, εξέλιξη που αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών από την Τράπεζα στην εξαιρετικά δυσμενή αυτή συγκυρία για την ελληνική οικονομία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη αρνητική μακροοικονομική συγκυρία στη χώρα και η διαρκώς μειούμενη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνετέλεσαν στη μείωση των καταθέσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα κατά -11% κατά τη διάρκεια του 2010. Οι επιπτώσεις της γενικότερης τάσης μείωσης των καταθέσεων στην Ελλάδα ήταν πιο ήπιες για την Τράπεζα έναντι της υπόλοιπης αγοράς, επιτρέποντάς της να διατηρήσει το μερίδιό της στις καταθέσεις, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο, στο 33.4% και 15.4% για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας αντίστοιχα.

Η Τράπεζα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό ύψος στοιχείων ενεργητικού (6.4 δισ.ευρώ) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ως ενέχυρο καθώς και δάνεια για μελλοντικές εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών. Ο συνδυασμός διαθέσιμων ενέχυρων και καλυμμάτων και χαμηλής μόχλευσης (σχέση δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα μόλις 94%) αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα της Τράπεζας στην τρέχουσα συγκυρία, όπου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περιορισμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος

Δηλώσεις Ράπανου-Ταμβακάκη

“Η Ελλάδα εφαρμόζει με επιτυχία ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσαρμογής, που έχει ήδη μειώσει εντυπωσιακά το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010 και έχει εφαρμόσει σε μικρό χρονικό διάστημα εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές σε κρίσιμους τομείς όπως στο ασφαλιστικό, την αγορά εργασίας, την δημόσια διοίκηση και το σύστημα υγείας μεταξύ άλλων. Το 2011 θα είναι χρονιά ορόσημο με στόχο περαιτέρω βαθιές τομές στην οικονομία, παρότι η χώρα θα βιώνει τρίτη συνεχή χρονιά ύφεσης. Εν τούτοις, πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για ανάκαμψη και να εισέλθει η οικονομία σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης. Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να λάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες που θα του επιτρέψουν να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας”, αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Βασίλειος Θ. Ράπανος

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Απόστολος Ταμβακάκης αναφέρει μεταξύ άλων ότι “λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας το 2011, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειες της στην ορθή διαχείριση του κεφαλαίου και των στοιχείων του ισολογισμού της, καθώς επίσης και στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η διάθεση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Finansbank, που θα πραγματοποιηθεί στις κατάλληλες συνθήκες της αγοράς, θα συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση της ήδη ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου”. Και προσθέτει: “Θα συνεχίσουμε τις εντατικές προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών μας εξόδων στις εγχώριες δραστηριότητες και τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν την προ προβλέψεων κερδοφορία σε υγιή επίπεδα, ικανά να απορροφήσουν άνετα τις επισφάλειες. Επιπλέον, σημαντικός στόχος παραμένει η σταδιακή απεξάρτηση από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τέλος, δεδομένου ότι οι πιέσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αναμένεται να συνεχιστούν και στο τρέχον έτος, παραμένει προτεραιότητα μας η ενίσχυση των προσπαθειών ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των βιώσιμων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες του 2010”.

SHARE