Εθνική Ασφαλιστική: Στα 57,7 εκατ. τα κέρδη προ φόρων το 2016

Για ακόμη μια χρονιά η Εθνική Ασφαλιστική, παρά την παρατεταμένη ύφεση, διατήρησε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και παραμένει ισχυρή και εύρωστη, αποτελώντας σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας όχι μόνο για τους ασφαλισμένους της αλλά και για το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της εταιρίας αποδίδονται στη δημιουργία νέων προϊόντων, στη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού κόστους, στις υψηλής ποιότητας επενδύσεις και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών.

Η εταιρία κατά το 2016 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €57,7 εκατ. έναντι €76,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση των κερδών προ φόρων αποδίδεται κυρίως στο σχηματισμό αυξημένων τεχνικών αποθεμάτων για τον Κλάδο Ζωής και στα μειωμένα έσοδα επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, τα τεχνικά αποθέματα επάρκειας του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά €45,4 εκατ. κατά το 2016, ως αποτέλεσμα μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης λόγω των απαιτήσεων του νέου εποπτικού πλαισίου (Solvency II), στοχεύοντας στη βέλτιστη θωράκιση της Εταιρίας έναντι χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της.

Επιπλέον, η επίτευξη παραγωγικής κερδοφορίας το 2016 σε συνδυασμό με την συντονισμένη και εντατική προσπάθεια της Διοίκησης, συνετέλεσαν στην περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, αυξήθηκαν κατά 14,6% και ανήλθαν σε €571,6 εκατ. έναντι €499,0 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2015 με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ σε 169% έναντι 118%, με χρήση μεταβατικών μέτρων, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Η συνολική παραγωγή της Εταιρίας κατά το 2016 ανήλθε σε €577,7 εκατ. έναντι €609,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 λόγω της μειωμένης παραγωγής των εφάπαξ προϊόντων Ζωής και του Κλάδου Αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, για τον Κλάδο Ζωής και τον Κλάδο Γενικών Ασφαλειών η συνολική παραγωγή κατά το 2016 ανήλθε σε €402,2 εκατ. και €175,5 εκατ. αντίστοιχα.

Από τον Ιούνιο του 2016, διατίθεται μέσω του δικτύου της Τράπεζας το νέο προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», το οποίο περιλαμβάνει εγγυημένη απόδοση και ασφάλεια ζωής. Το προϊόν αυτό αντικατέστησε το παλαιότερο «Εθνική Εφάπαξ» που είχε διακοπεί τον Ιούνιο του 2015 λόγω επιβολής περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, σημειώνοντας σημαντική παραγωγή σε ένα εξάμηνο, ύψους €55,2 εκατ..

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η συμβολή του δικτύου συνεργατών (“agency”) της Εταιρίας, του οποίου η συνεισφορά, για το 2016, ως ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής του Κλάδου Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθε σε 48,0% και 19,4%, αντίστοιχα. Η νέα παραγωγή του Κλάδου Ζωής μέσω του δικτύου agency διαμορφώθηκε σε €27,6 εκατ., αυξημένη κατά 23,4% σε σχέση με το 2015, με την αύξηση να αποδίδεται στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων καθώς και στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου επιτυχημένου νοσοκομειακού προϊόντος Full.

Πρωταρχικοί στόχοι της Διοίκησης παραμένουν η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας προκειμένου η Εταιρία να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους της καινοτόμες λύσεις, προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την τρέχουσα χρηματοοικονομική συγκυρία.

SHARE