>Εγγύηση… ο ισολογισμός της

>

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχονται σε 12% και 9,3% αντιστοίχως.

– Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας
χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,8 δισ. το α΄ τρίμηνο και Ευρώ 2,6 δισ. σε ετήσια βάση.

– Οι επενδύσεις μας σε Ελληνικά Ομόλογα ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ.

– Ισορροπημένη ρευστότητα, με τη χρηματοδότησή μας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να ανέρχεται σε Ευρώ 13,5 δισ. μειωμένη κατά Ευρώ 0,7 δισ.

– Σταθερή αύξηση του δείκτη καθυστερήσεων για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 381 εκατ. έναντι Ευρώ 367 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,4 δισ., αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 129%.

Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες λειτουργικές συνθήκες

– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 429,4 εκατ., μειωμένο κατά 5,8% ως συνέπεια του αυξημένου κόστους καταθέσεων.

– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση στο 2,6%.

– Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 4,5%, σε ετήσια βάση και 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του προγράμματος περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε σε 49,6%.

– Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 4,7% σε Ευρώ 278,2 εκατ.

– Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 10,5 εκατ. μετά από προβλέψεις Ευρώ 260,3 εκατ.

“Ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής από τη χώρα μας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η Alpha Bank είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Με την ισχυρή κεφαλαιακή μας διάρθρωση και τη συντηρητική ανάληψη κινδύνων, συνεχίζουμε να παρέχουμε με συνέπεια στους Πελάτες, το Προσωπικό και τους Μετόχους μας την αξιοπιστία και τη στήριξη που μας διακρίνει στα 130 έτη δυναμικής παρουσίας μας.”

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

“Το πρώτο τρίμηνο του 2011 συνεχίσαμε να επικεντρωνόμαστε στις προτεραιότητές μας: στη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, στην ενδυνάμωση των κεφαλαιακών μας δεικτών, στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδοτήσεώς μας από την ΕΚΤ, καθώς και στην ενίσχυση του αποθέματος των προβλέψεων. Επιπλέον, εξακολουθούμε να εστιάζουμε στον εξορθολογισμό των επιχειρησιακών μας λειτουργιών καθώς η συνεχιζόμενη προσαρμογή του λειτουργικού μας κόστους ενισχύει την απόδοσή μας.”

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

PDF

SHARE