Εβροφάρμα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

H Εβροφάρμα γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2016 και των Ετήσιων Oικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016,που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α , με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) αλλά και στην ιστοσελίδα της εταιρίας: Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων : Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.

Το Δ. Σ. της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016 .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

SHARE