ΔΙΧΘ: Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση τζίρου στο α΄εξάμηνο του 2015

Βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Δίας Ιχθυοκαλλιέργιες στο πρώτο μισό της τρέχουσας χρήσης, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα € 19,26 εκατ., έναντι € 13,16 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους.

Στο ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφωθήκαν στα -9,25 εκατ. ευρώ, έναντι -1,51 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου εξάμηνου του 2014.

H ενοποιημένη ζημία προ φόρων στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκε στα € 10,67 εκατ., έναντι ζημίας € 38,16 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΚΜΦΔΜ) ανήλθαν σε € 9,79 εκατ., έναντι ζημιών € 38,16 εκατ. του εξαμήνου του 2014.

Σε επίπεδο εταιρίας, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα € 19 εκατ. έναντι € 13,75 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους με αποτέλεσμα να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 38%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση φθάνοντας στα € -5,192 χιλ., έναντι € -0.925 εκατ. του αντιστοίχου εξαμήνου του 2014.

Τέλος, οι ζημίες προ φόρων στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα € 12,76 εκατ., έναντι ζημιών € 36,74 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

SHARE