ΔΕΗ: Τέλος η ανοχή στους “δεν πληρώνω” – Εισπρακτική εταιρεία με διαγωνισμό – Πως θα πληρωθεί

Εισπρακτικές και "Τειρεσίας" για τα ανεξόφλητα 2,4 δισ. της ΔΕΗ

Διαγωνισμό προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ διενεργεί η ΔΕΗ  για την πρόσληψη εταιρίας που θα της παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές μέχρι τις 26 Ιουνίου και η  ΔΕΗ  προστρέχει σε τέτοιες υπηρεσίες όχι μόνο για την ανάκτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και για την προετοιμασία τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Το μέγεθος του προβλήματος της είσπραξης που αντιμετωπίζει η επιχείρηση είναι τόσο τεράστιο καθώς μέσα στα τεύχη διακήρυξης αναφέρει πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ. Το έργο που προκηρύσσει η δημόσια επιχείρηση προβλέπει την υλοποίηση του σε πέντε στάδια – παράλληλα- αλλά και την εγκατάσταση  περίπου 30 εργαζομένων του αναδόχου σε χώρο 250 τ.μ. εντός της  ΔΕΗ.

•    Ο σύμβουλος θα πρέπει να χωρίσει τους πελάτες με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και θα δημιουργήσει προφίλ πελάτη με κριτήρια την οικονομική  δυνατότητα, τη δραστηριότητα που ασκεί, τη γεωγραφική περιοχή κλπ.

•    Θα καθορίσει την ενδεδειγμένη προσέγγιση για την κάθε κατηγορία πελάτη καθώς και την κλιμάκωση των δράσεων.

•    Θα σχεδιάσει νέα προϊόντα και κίνητρα ανά κατηγορία πελάτη.

Τιτλοποίηση

Εκτός από τις υπόλοιπες δράσεις ο σύμβουλος θα αναλάβει και να εκπονήσει έκθεση για τη διαχείριση των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων λογαριασμών και τη δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος χρηματοδότησης με εγγύηση τις υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι των πελατών της (τιτλοποίηση). Εφόσον η έκθεση είναι θετική τότε θα συνοδεύεται και από σχέδιο των βασικών όρων της συναλλαγής.

Διαχείριση

Ο ανάδοχος προβλέπεται να υποστηρίξει τη ΔΕΗ στην εφαρμογή του σχεδίου για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα θα διαχειρίζεται το σύνολο των απαιτήσεων της ΔΕΗ, θα συνδέεται με τα συστήματα πληροφορικής της ΔΕΗ ώστε να παρακολουθεί την κατάσταση του πελατολογίου ιδιαίτερα του ληξιπρόθεσμου.

Θα αναθέτει σε συνεργάτες την παρακολούθηση των ενεργειών βάσει των προτεινόμενων λύσεων. Θα εκδίδει αναφορές και θα παρακολουθεί την εξέλιξη της είσπραξης των οφειλών.

Σε πρώτη φάση ο ανάδοχος θα αναζητά εξωδικαστικά την είσπραξη των οφειλών, θα τους εντοπίζει και θα επικοινωνεί μαζί τους θα διαπραγματεύεται την εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών θα συντάσσει και θα στέλνει επιστολές ειδοποίησης ή και εξώδικες προσκλήσεις με ανώτατο χρόνο διεκπεραίωσης τους 2 μήνες.

Σε δεύτερη φάση θα διεκδικεί μετά από ρητή προέγκριση της ΔΕΗ δικαστικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σημειώνεται τέλος ότι ένα κομμάτι της αμοιβής του συμβούλου θα συναρτάται από τα ποσά που θα εισπράξει έτσι για παράδειγμα για κάθε 100 εκατ. ευρώ που εισπράττει θα αμείβεται με το 8% δηλαδή 8 εκατ. ευρώ.

Εάν εισπράξει από τακτικούς πελάτες με οφειλή μέχρι 2 χιλιάδες ευρώ 10 εκατ. ευρώ τότε η αμοιβή του θα είναι το 12% δηλαδή 1,2 εκατ. ευρώ ενώ εάν εισπράξει 14 εκατ. ευρώ από πελάτες με οφειλές μεγαλύτερες των 2 χιλιάδων ευρώ τότε η αμοιβή του θα είναι 10% δηλαδή 1,4 εκατ. ευρώ.

SHARE