Γαλαξίδι: Aπορρόφηση της θυγατρικής ΚΙΡΦΙΣ

Η εταιρία Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε. ενημερώνει ότι κατά τη συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων της εταιρίας και της θυγατρικής της ΚΙΡΦΙΣ Ανώνυμη Εταιρία – Ιχθυοκαλλιέργειες στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, αποφασίστηκε η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφησητης ως άνω θυγατρικής από την εισηγμένη, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 68 – 77α και 78 του κ.ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του α.ν.2166/1993 και τον διορισμό του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 20961) της ελεγκτικής εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τους σκοπούς της εν λόγω συγχώνευσης.

Σημειώνεται ότι στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 η Γαλαξίδι απέκτησε 50 μετοχές της θυγατρικής της εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,25% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμήματος ποσού 1.513,49 ευρώ. Μετά την αγορά αυτή το ποσοστό συμμετοχής της εισηγμένης στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της ανέρχεται πλέον σε 100%.

Shortlink:

X Αν θέλετε κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook