Γαλαξίδι: Δεν θα διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017, ως εξής:

• Παρασκευή 28 Απριλίου 2017:
Δημοσίευση και ανάρτηση στο διαδίκτυο της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 (ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2016, κατά ΔΠΧΠ/ΔΛΠ), πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

• Τρίτη 27 Ιουνίου 2017:
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. της Εταιρίας αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή του.

SHARE