Β. Ράπανος (Αlpha Bank): Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς η ανακεφαλαιοποίηση – Είμαι αισιόδοξος

Ðáñïõóßáóç âéâëßïõ ôïõ  ÔÜêç Ðïëßôç ìå ôßôëï «Ôï ÉÏÂÅ êáé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá» óå åéäéêÞ åêäÞëùóç ðïõ äéïñãáíþíåé ôï Éäñõìá Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç÷áíéêþí Åñåõíþí óôï Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ôçò ÅèíéêÞò ÁóöáëéóôéêÞò. ÏìéëçôÝò ôçò åêäÞëùóçò èá åßíáé ïé ê. Ãéþñãïò Ðñïâüðïõëïò, äéïéêçôÞò ôçò ÔñáðÝæçò ôçò ÅëëÜäïò, Âáóßëçò ÑÜðáíïò (öùôï), ðñüåäñïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé Èåüäùñïò Ðáðáëåîüðïõëïò, åðßôéìïò ðñüåäñïò ôïõ ÉÏÂÅ. ÐÝìðôç 19 Éáíïõáñßïõ 2012. (EUROKINISSI / ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Αισιόδοξος για την πορεία των τραπεζών δήλωσε ο πρόεδρος της Alpha Bank, Β. Ράπανος, ο οποίος σήμερα, μαζί με τον πρόεδρο της Eurobank, Ν. Καραμούζη, κήρυξαν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο.  

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς ξεκινά η νέα πορεία προς την ομαλότητα», ανέφερε ο κ. Ράπανος, ο οποίος επισήμανε ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν ήταν τυχαία.

«Ήταν αποτέλεσμα σκληρής και επίπονης δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ράπανος.

«Μέσα από τις δυσκολίες βρίσκει κανείς προκλήσεις και ευκαιρίες.  Ο κλάδος θέλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών, προκειμένου να βοηθήσει την οικονομία να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς».

SHARE