Βογιατζόγλου Systems: Λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής Revos Management

Η διοίκηση της “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου και για λειτουργικούς κυρίως λόγους, αποφάσισε την λύση και θέση σε εκκαθάριση της θυγατρικής  εταιρείας με την επωνυμία “REVOS MANAGEMENT SRL”, η οποία εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουµανίας και στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99%.

Σημειώνεται ότι η λύση της ως άνω εταιρείας, η οποία εφεξής θα παύσει να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, ίδια κεφάλαια, οικονομική θέση) και αποτελέσματα του Ομίλου.

SHARE