Βαράγκης: Προσδοκίες για “γύρισμα” από τα έργα στη Μέση Ανατολή – Τα αποτελέσματα 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για βαραγκης

Στις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της εταιρείας στη κατηγορία επιτήρησης αναφέρεται η εταιρεία Βαράγκης, η οποία ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του 2016, επισημαίνει ότι η  Διοίκηση της Εταιρίας έχει προβεί στις απαραίτητες κινήσεις υποδομής και εκτιμά ότι βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, βασιζόμενη εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση έργων στη Μέση Ανατολή,  με πλήρη χρήση του εργοστασίου στο Σχηματάρι, το οποίο επαναλειτούργησε εντός του 2016, για την υλοποίησή τους.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ετήσιας Oικονομικής Έκθεσης της περιόδου  1.1.2016 – 31.12.2016 της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (η “Εταιρία”), καθώς και κατ΄ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Α) Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14ης Απριλίου 2016 αποφασίστηκε σε εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α. η μεταφορά των μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης από την κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω αύξησης των εσόδων της κατά τη χρήση 2015. Σημειώνεται ότι κατά την από 7 Απριλίου 2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε αποφασιστεί η μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Προς Διαγραφή κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, παρ. 1α, κριτήριο  “χαμηλών εσόδων”), δεδομένου ότι τα έσοδά της κατά τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 ήσαν μικρότερα των 2 εκατ. Ευρώ. Νωρίτερα,  κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είχε αποφασιστεί η μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Β) Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει προβεί στις απαραίτητες κινήσεις υποδομής και εκτιμά ότι βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, βασιζόμενη εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση έργων στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι προσπάθειες και η δραστηριότητά της στις χώρες του Αραβικού κόσμου μέσω των θυγατρικών της Εταιρίας στα Η.Α.Ε. και στο Κατάρ. Η δραστηριότητα αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και τη μελέτη και παράγωγη εξαρτημάτων/προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας για την εν λόγω αγορά, με πλήρη χρήση του εργοστασίου στο Σχηματάρι, το οποίο επαναλειτούργησε εντός του 2016, για την υλοποίησή τους.

Παράλληλα συνεχίζονται και το 2016 ο αυστηρός έλεγχος τόσο των άμεσων, όσο και των έμμεσων δαπανών, καθώς και οι προσπάθειες να προσαρμοστεί η παραγωγική βάση με σκοπό το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος παρουσίασε βελτίωση του λειτουργικού του αποτελέσματος, ενώ συγχρόνως επιβραδύνθηκε η μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση του 2016 όπου:

–       To 92% περίπου των πωλήσεων του Ομίλου προέρχονται από έργα ειδικής κατασκευής στο εξωτερικό.

–       Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις καταγράφουν αύξηση έναντι του 2015 κατά 17%

–       Τα έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 19% σε σχέση με το 2015

–       Οι ζημίες προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων είναι βελτιωμένες κατά 32%

–       Οι ζημιές μετά φόρων καταγράφουν μείωση κατά 21%.

–       Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μειωμένες κατά 24% σε σχέση με το 2015.

–       Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 24%

Παράλληλα η Εταιρία προχώρησε σε μερική αναδιάρθρωση του δανεισμού της μέσω της έκδοσης και διάθεσης (μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης), τον Δεκέμβριο 2016, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 7,4 εκατ. €, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 26.6.2015. Το εν λόγω ΜΟΔ χρησιμοποιήθηκε για την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας ποσού  4.071 χιλ. €,  ενώ η έκδοσή του σε συνδυασμό με τις μειωμένες ζημιές οδήγησαν στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας από μείον 7.990 χιλ. € στις 31.12.2015 σε μείον 1.733 χιλ. €  στις 31.12.2016.

Οι παραπάνω συνεχιζόμενες ενέργειες εκτιμάται ότι θα συνδράμουν στη συνέχιση της βελτίωσης των λειτουργικών μεγεθών του Ομίλου, παρά τις πιέσεις στην εγχώρια οικονομία, έχοντας ήδη ξεκινήσει εντός του 2017 την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας 5,8 εκατ. Ευρώ.

SHARE