Αυτασφάλιση και φοροαπαλλαγές για εργαζόμενους σε Τράπεζες

Δύο διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή λίγες ώρες πριν από τη διάλυσή της, για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ανοίγουν το δρόμο για την εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες. Η πρώτη διάταξη, δίνει τη δυνατότητα «αυτασφάλισης» στους ασφαλισμένους στα  πρώην ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ τα προηγούμενα χρόνια. Η δεύτερη διάταξη, που βρίσκεται στον ίδιο νόμο, δίνει τη δυνατότητα φοροαπαλλαγής της αποζημίωσης απόλυσης, στην περίπτωση εθελουσίας εξόδου. Με τις δύο αυτές διατάξεις, ανοίγει διάπλατα η πόρτα για προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, διοικήσεις Οργανισμών εξετάζουν σοβαρά την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, τα οποία θα θέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους εργαζόμενούς τους, στο πλαίσιο επανεξέτασης των επιχειρησιακών συμβάσεων.

Αναλυτικά, η πρώτη διάταξη ορίζει ότι ασφαλισμένοι σε πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και Τράπεζες, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ, μπορούν σε περίπτωση διακοπής -για οποιοδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε  τρόπο- της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας. Υποχρεούνται βέβαια, να  καταβάλλουν κάθε μήνα  ολόκληρο  το  ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου ή φορέα στον οποίο υπήγοντο, όπως εκάστοτε ισχύουν, που υπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.

Εχθές, υπεγράφη από το υπουργείο Εργασίας υπουργική απόφαση που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992, του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ), του (πρώην) Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΤΕ), των κλάδων σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ-Ε), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ, Του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΑΤΕ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ), του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), που ήδη έχουν υπαχθεί στο ΙΚΑ, καθώς και στους αντίστοιχους φορείς, τομείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας.

Θέτει βασική προϋπόθεση να έχουν συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν διακόψει ή διακόπτουν με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης) την υποχρεωτική ασφάλισή τους και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα σε φορέα ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στην προαιρετική ασφάλιση της απόφασης αυτής.

β) ήταν ασφαλισμένοι κατά την ημερομηνία ένταξης των συγκεκριμένων Ταμείων και Κλάδων στην υποχρεωτική ασφάλιση του αντίστοιχου Ταμείου ή Κλάδου.

γ) i) είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση των Ταμείων και Κλάδων πριν από την τελευταία ημέρα εργασίας του στην ασφάλιση των ίδιων Ταμείων και Κλάδων και υποβάλουν  έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή τους στα Ταμεία και στους Κλάδους αυτούς ή,

γ) ii) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες ή 10 έτη ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω αίτησης.

δ) κατά την υποβολή την αίτησης δεν δικαιούνται, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και Κλάδων σύνταξη αναπηρίας.

Οι ασφαλισμένοι που θα συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα, ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του φορέα ή τομέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο.

Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του ΗΑΕ όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών περισσότερο από τρείς μήνες από τότε που είναι απαιτητές ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από το  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη.

Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης – αυτασφάλισης,  δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:
α) Με την ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ασφαλιστέας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς ή  στο δημόσιο.
β) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. Μετά τη λήξη της συνταξιοδότησης αναβιώνει αυτόματα το δικαίωμα για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. Η απλή διαπίστωση οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας μετά την υπαγωγή, εφόσον δεν συνοδεύεται από απονομή σύνταξη αναπηρίας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη προαιρετική συνέχιση της ασφάλιση.

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:
α) Με δήλωση του ασφαλισμένου.
β) Με τη παρέλευση 24 μηνών από τότε που οι εισφορές κατέστησαν απαιτητές.
γ) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο χρόνο.
δ) Με το θάνατό του ασφαλισμένου.

Και φοροαπαλλαγές

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο και για το θέμα της αποζημίωσης. Σύμφωνα με αυτή, προβλέφθηκε στον τελευταίο νόμο 4075 του 2012, ότι εφόσον λήξει με οποιονδήποτε τρόπο η σύμβαση αορίστου χρόνου των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τότε δεν ισχύουν οι φορολογικές επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί με το ν. 3863/2010. Να σημειωθεί ότι, ο νόμος του 2012 όριζε ότι εφόσον εφαρμοστούν  τυπικά ή άτυπα, προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα, το οικονομικό  κίνητρο αποχώρησης, υπάγεται σε ειδική φορολογία.

Πηγή:www.capital.gr

SHARE