Αυξημένη η ζήτηση για τα 3μηνα έντοκα του ελληνικού δημοσίου

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,7% ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,61 φορές από 1,3 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

10 Μαΐου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

12 Απριλίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 875 625
2. Ύψος προσφορών 1.407 813
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,61 1,30
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.137,5 812,5
5. Απόδοση 2,70% 2,70%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,322 99,352
7. Cut – off ratio 68,7% 100%

 

SHARE