>ΑΤΕbank: Διευκρινίσεις για ΑΜΚ και stress test

>
Ανεξάρτητα από την άσκηση προσομοίωσης, η ΑΤΕbank κινείται με συγκεκριμένο σχέδιο, που δημιουργεί προοπτική για το μέλλον της και έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που τη διασφαλίζουν έναντι μελλοντικών κινδύνων.

Τα παραπάνω επισημαίνει η ΑΤΕbank σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση της εξαγοράς των €675εκ. προνομιούχων μετοχών της τράπεζας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και σχολιάζοντας ορισμένες συσχετίσεις που γίνονται με την πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης υποθετικών ακραίων καταστάσεων (stress test) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ).

Ειδικότερα, η ΑΤΕbank διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Η απόφαση για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών λήφθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29.4.2011 στο πλαίσιο της απόφασης για συνολική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1.259,5εκ.

2. Η έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος ελήφθη στις 10.5.2011 και ως εκ τούτου μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών η καθαρή τελική εισροή κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι περίπου της τάξης των €585εκ.

3. Καθώς οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΕbank ελήφθησαν στο διάστημα μεταξύ 1.1.2011 και 30.4.2011 όπως όριζε η ΕΒΑ, στα stress test έχει ληφθεί υπ’ όψη η αποπληρωμή των €675εκ. προνομιούχων μετοχών ως να είχε συντελεστεί και επομένως τα τελικά αποτελέσματα της άσκησης επηρεάστηκαν μόνο από το ποσό των €585εκ.

Δεδομένων των ανωτέρω και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών ενεργειών που έχει δρομολογήσει η τράπεζα (απόθεμα προβλέψεων €750εκ., και έκδοση ομολόγου μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ύψους €235εκ.), ο δείκτης κύριων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier I) της ΑΤΕbank στο δυσμενές σενάριο της ΕΒΑ διαμορφώνεται στο 6%, άνω του κατώτατου ορίου 5% που είχε τεθεί στο stress test.

Η ΑΤΕbank σήμερα, ανεξάρτητα από την άσκηση προσομοίωσης η οποία αν και θεωρητική είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών σε ακραίες καταστάσεις, κινείται με συγκεκριμένο σχέδιο, που δημιουργεί προοπτική για το μέλλον της, και έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που τη διασφαλίζουν έναντι μελλοντικών κινδύνων, δεδομένης:

Της επιτυχούς υλοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, που ενίσχυσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειάς της (δείκτης Core Tier I σε 10,7% και συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 12,1% σε pro-forma 31/3/2011 βάση).

Της υλοποίησης του – πρόσφατα εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, που στοχεύει στη διασφάλιση της μακροχρόνιας κεφαλαιακής της επάρκειας και στο λειτουργικό εκσυγχρονισμό της (δείκτης Core Tier I σε 12,4% το 2012).

SHARE