>ΑΤΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου

>
Αλλαγή ρότας για την ΑΤΕ Bank είναι το συμπέρασμα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.
Ο διοικητής της τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης έδειξε αποφασισμένος να προχωρήσει άμεσα τόσο στις ενέργειες ως προς την εξυγίανσή της όσο και σε εκείνες που θα επιτρέψουν τον απογαλακτισμό της από το ελληνικό δημόσιο. Ανέφερε ότι θα πουλήσει τις μη χρηματοοικονομικές συμμετοχές και πως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα συμμετάσχει στην αύξηση με 250 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια η ΑΤΕ θα διεκδικήσει τμήμα χορηγήσεων του Ταμείου.
Στη συνέλευση εγκρίθηκε με ποσοστό 77% η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ύψους 1,260 δισ. ευρώ. Αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,72 ευρώ σε 7,2 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές προς μία 1 νέα, και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 597 εκατ. ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.
Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με καταβολή μετρητών ύψους 706 εκατ. ευρώ και έκδοση 1.177.077.772 νέων κοινών μετοχών με τιμή διάθεσης 1,07 η κάθε μία, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι 1.259,5 εκατ. ευρώ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές για κάθε 1 παλαιά. Εγκρίθηκε επίσης η αύξηση του ποσού του προγράμματος έκδοσης μεσοπροθέσμων ομολογιών (ΕΜΤΝ) κατά 5 δισ. ευρώ.

SHARE