ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αυξημένα κέρδη από μείωση δαπανών – Παραγωγή ασφαλίστρων 65,3 εκατ. ευρώ

 

 

Κέρδη προ φόρων ύψους 11,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 9,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά το γεγονός ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (καθαρά ασφάλιστρα πλέον δικαιώματα συμβολαίων) της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2015, διαμορφώθηκε στα 65,3 εκατ. ευρώ, έναντι 73,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η μείωση προέρχεται  κατά κύριο λόγο από τον κλάδο οχημάτων, όπου η μείωση ανήλθε σε περίπου 20%. Στον κλάδο ζωής, που αποτελεί το 30% του χαρτοφυλακίου ασφαλίστρων, το ύψος του χαρτοφυλακίου παρέμεινε αμετάβλητο.

Στο πρώτο εξάμηνο 2015 μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες κατά 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ το τεχνικό αποτέλεσμα σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 24,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.
Το σύνολο των αποζημιώσεων  ανήλθε σε 40,4 εκατ. ευρώ έναντι 46,8 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η συνέχιση της στρατηγικής λειτουργικής κερδοφορίας και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 συνέβαλε, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στην αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρείας, η οποία διαμορφώνεται στο ύψος των 100 εκατ. ευρώ περίπου από 89 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή της χρήσης, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως τους κανόνες φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης προς τις εποπτικές Αρχές.

SHARE