Αναστολή διαπραγμάτευσης για έξι εταιρίες αποφάσισε το ΧΑ

Έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε να αναστείλει – προσωρινά – την διαπραγμάτευση έξι μετοχών εταιριών.

Συγκεκριμένα αφορά τις «ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.», «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «MAΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», και «ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή από σήμερα -Παρασκευή, διότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιριών, δεν θα μπορέσουν να δημοσιεύσουν εμπρόθεσμα την οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1.-30.06.2012.
Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ αποφάσισε σύμφωνα με τη περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007 την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” από σήμερα 31η Αυγούστου 2012, και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, διότι η ενδιάμεση έκθεση επισκόπησης της περιόδου 1.1.-30.06.2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή της.
SHARE