Αίτημα διαγραφής των μετοχών της υπέβαλε η Kleemann

Η KLEEMANN HELLAS ανακοίνωσε σήμερα ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 4 Μαΐου 2017 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,  υπέβαλε σήμερα, την 5 Μαΐου 2017, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι  23.648.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,35 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005.

SHARE