ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Οι σημερινές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής για ΑΛΚΟ, MIG, Κέκρωπα, Κυριακίδη και Ίλυδα

 

H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

  • 5.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 2,00,που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 25.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας ορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2014. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 3η Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από ευρώ 2,00 σε ευρώ 0,40. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,40 ορίστηκε η 5η Σεπτεμβρίου 2014.

 

  • α) 251.835.900 νέων ομολογιών της Σειράς Α’ του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών ορίστηκε η 29η Αυγούστου 2014.

β) 76.185 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ίδιας εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 27.266 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Αυγούστου 2014.

 

  • 9.902.067 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΚΕΚΡΟΨ A.E, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Αυγούστου 2014.

 

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

  • τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας “F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” από ευρώ 1,15 σε ευρώ 0,98, και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,17ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,98 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 15η Σεπτεμβρίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2014.

 

  • την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.» από  € 0,88  σε € 0,90. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 2αΣεπτεμβρίου 2014.

 

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας “EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.” για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τέλος, η Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» από την εταιρία – Μέλος «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ»και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου2014.

 

SHARE