ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: Ποιοί την παίρνουν, ενώ χρωστούν

 

Τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε μικροοφειλέτες του Δημοσίου, χωρίς μεγάλες δυσκολίες, διευκολύνει με απόφαση του ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε απόφαση του: «Στις περιπτώσεις ύπαρξης συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερης των 5.000 ευρώ και ύπαρξης στοιχείων για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, τα κατώτατα όρια ποσοστών παρακράτησης ορίζονται στο 10%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται».

Τι αλλάζει στη διαδικασία χορήγησης φορολογικής ενημερότητας
Η συγκεκριμένη αναφορά, έρχεται να προστεθεί σε απόφαση που είχε εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών από τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, το ποσοστό της παρακράτησης, έφτανε, ανάλογα με την περίπτωση, ακόμη και στο 100%. Πλέον, ειδικά για την περίπτωση που προαναφέρθηκε, μειώνεται στο 10%.

Η απόφαση του Χάρη Θεοχάρη, η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει απόφαση που είχε επίσης εκδοθεί από τον ίδιο παραμονή Πρωτοχρονιάς, επιφέρει και άλλες αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας. Ειδικότερα, «τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) του υπουργείου Οικονομικών λαμβάνουν και παραδίδουν το αποδεικτικό ενημερότητας στον αιτούντα ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ύστερα από σχετική αίτηση του, για να το χρησιμοποιήσει για τις πράξεις και τις συναλλαγές που αυτό απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση του ηλεκτρονικά, ή που απαιτείται υπογραφή του αποδεικτικού από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, δύνανται να παραλαμβάνουν και να αποστέλλουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σε Δ.Ο.Υ., μέσω τηλεομοιοτυπίας. Το αποδεικτικό ή η βεβαίωση οφειλής κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γ.Ε.Φ. και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο».

SHARE