ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητα τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,37%, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,12% και στο 0,18%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,76%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 28 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,01%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 14,47%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,48%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,76%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 7,39%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 69 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,98%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,87%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,33%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 97 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,91%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων

Εν τω μεταξύ σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Οκτώβριο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στις 4,48 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων(συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) διαμορφώθηκε στο 0,38%, σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,86%, από 4,88% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,80%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,86%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκε στο 2,62%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,94% και το μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων στο 5,16%, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

               

 

Αύγουστος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Οκτώβριος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,12

0,12

0,12

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,20

0,18

0,18

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,87

0,79

0,76

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,42

0,38

0,37

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,43

14,42

14,47

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,83

5,81

5,76

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,35

7,38

7,39

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο1

8,39

7,65

7,48

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:

4,92

4,29

4,98

 -ποσά μέχρι και 250.000 ευρώ

5,82

5,64

5,87

 -ποσά άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,09

5,32

5,33

 -ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,70

3,94

4,91

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,54

2,75

2,69

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,96

4,73

5,01

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,54

4,35

4,64

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

   

Αύγουστος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Οκτώβριος 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,87

0,83

0,80

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,94

0,88

0,86

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,41

0,39

0,38

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,62

2,62

2,62

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,95

3,95

3,94

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,16

5,15

5,16

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,90

4,88

4,86

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,49

4,49

4,48

SHARE