ΤτΕ: Αυξήθηκε το μέσο επιτόκιο νέων δανείων τον Μάρτιο

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε άνοδο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 3,82 εκατοστιαίες μονάδες από 3,79 τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,13%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος επίσης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,83%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,95%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,53% έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης, στο 7,01%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,36%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,87%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου1 για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,13%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,04% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,97%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,62%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μειώσεις παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2015, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,02 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα στο 1,13%, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων, το οποίο διαμορφώθηκε στο 5,15%, από 5,19% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,94%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,87%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,83%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,24%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 5,22%.

                Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Ιανουάριος 2015
Φεβρουάριος 2015
Μάρτιος 2015
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Μίας ημέρας από νοικοκυριά
0,18
0,17
0,17
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις
0,27
0,29
0,31
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά
1,80
1,81
1,83
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων
1,12
1,12
1,13
ΔΑΝΕΙΑ
Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
14,53
14,54
14,53
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
6,41
6,35
6,36
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
8,02
7,97
7,87
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο1
7,38
7,19
7,01
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο1:
-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ
5,43
6,06
6,13
-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ
5,23
5,19
5,04
-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ
5,22
4,86
4,97
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1
2,44
2,36
2,62
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων
5,06
4,91
4,95
 Περιθώριο επιτοκίου*
3,94
3,79
3,82

1 Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος

        Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Ιανουάριος 2015
Φεβρουάριος 2015
Μάρτιος   2015
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη
2,04
1,99
1,94
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη
1,86
1,87
1,87
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**
1,20
1,17
1,13
ΔΑΝΕΙΑ
Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
2,84
2,84
2,83
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
4,31
4,28
4,24
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
5,50
5,48
5,22
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων
5,21
5,19
5,15
 Περιθώριο επιτοκίου*
4,01
4,02
4,02
SHARE