Τρ. Κύπρου: Τι αλλάζει σε μετοχές και ομόλογα με την έξοδο από το καθεστώς εξυγίανσης

trapeza_kyprou_b

[UPD] Διευκρινιστική ανακοίνωση προς τους κατόχους των συνήθων μετοχών και τους κατόχους χρεών και απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, εξέδωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ειδοποίηση προς τους κατά την 29 Μαρτίου 2013 κατόχους των συνήθων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» και/ή «Εταιρία») αναφορικά με το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα του 2013 («το Διάταγμα») και το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2013 («το Τροποποιητικό Διάταγμα») που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013 και 30 Ιουλίου 2013 αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, ο όρος Συνήθεις Μετοχές σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Εταιρίας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) με κωδικό BOCY/ΤΡΚΥ και κωδικό BOC/ΚΥΠΡ, αντίστοιχα (ISIN: CY0000100111).

Με την παρούσα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με το Διάταγμα όλα τα δικαιώματα μετοχών σε σχέση με τις Συνήθεις Μετοχές αναστάληκαν από την έναρξη ισχύος του σχετικού Διατάγματος και μέχρι την ημερομηνία επαναμετατροπής των μετοχών Τάξης Δ.
• Σύμφωνα με το Τροποποιητικό Διάταγμα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1. Η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των συνήθων μετοχών από €1,00 η κάθε μια σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.
2. Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.
3. Μετά τη μετατροπή των μετοχών Τάξης Α’, Τάξης Β’, Τάξης Γ’ και Τάξης Δ’ σε συνήθεις μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα €1,00 εκάστη. Οποιεσδήποτε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.
4. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν τη μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.
Σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης με βάση το Διάταγμα και το Τροποποιητικό Διάταγμα, δεν ενεργοποιεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή διάταξη νόμου που θα ενεργοποιείτο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή άλλου γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας.
Προς τους κατά την 29 Μαρτίου 2013 κατόχους χρεών και απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας σε σχέση με τις πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα του 2013 (το «Διάταγμα») και το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2013 (το «Τροποποιητικό Διάταγμα») που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013 και 30 Ιουλίου 2013 αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα με βάση την παράγραφο 5(2)(δ) ως έχει τροποποιηθεί με το Τροποποιητικό Διάταγμα, τα χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Κύπρου περιλαμβάνουν χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης μέχρι και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, περιλαμβανομένου του πρωτοβάθμιου κεφαλαίου και ως εκ τούτου περιλαμβάνει τους ακόλουθους τίτλους:

• τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 («Μετατρέψιμα Χρεόγραφα») της Τράπεζας Κύπρου που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») με κωδικούς BCCB/ΤΡΚΜΧ και BOCB1/ΚΥΠΡΟ1 αντίστοιχα (ISIN: CY0140740115),
• τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 («Αξιόγραφα») της Τράπεζας που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ (ISIN: CY0140670114),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου («Μετατρέψιμα Αξιόγραφα») της Τράπεζας που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό BCCCΒ/ΤKMAK και στο ΧΑ με κωδικό BCOB2/ΚΥΠΡΟ2 (ISIN: CY0141000212),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της Τράπεζας εκδομένα σε Ευρώ που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και κωδικό BOCB3/ΚΥΠΡΟ3, αντίστοιχα (ISIN: CY0141890117),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της Τράπεζας εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCCOD/ΤΚΜΕΔ και με κωδικό BOCB4/ΚΥΠΡΟ4, αντίστοιχα (ISIN: CY0141900114),
Με την παρούσα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με το Διάταγμα,
– τα χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον όρο 5.2.(δ) του Διατάγματος έχουν μετατραπεί σε μετοχές τάξης Δ με τιμή μετατροπής €1,00 ονομαστικής αξίας μετοχών για κάθε €1,00 του κεφαλαίου αυτών των χρεών.
– τα χρέη και απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα και συγκεκριμένα τα ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής έχουν μετατραπεί σε μετοχές Τάξης Δ με τιμή μετατροπής €1,00 ονομαστικής αξίας μετοχών για κάθε ισόποσο του €1,00 του κεφαλαίου των χρεών που μετατρέπονται σε μετοχές υπολογιζόμενο με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία €:$ 1:1,2861 που αναγράφεται στο δελτίο ισοτιμιών αναφοράς που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2013. Σε περίπτωση που συνεπεία της μετατροπής προκύπτουν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, ο κάτοχος χρεών σε Δολάρια Αμερικής λαμβάνει τον ακέραιο αριθμό μετοχών παραλειπομένου του
σχετικού κλάσματος.

• Σύμφωνα με το Τροποποιητικό Διάταγμα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1. Η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών Τάξης Δ από €1,00 η κάθε μια σε μετοχές τάξης Δ ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.
2. Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των εκδομένων μετοχών Τάξης Δ θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.
3. Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Δ’ ονομαστικής αξίας €0,01 μετατρέπεται σε μία Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,01.
4. Μετά τη μετατροπή των Μετοχών Τάξης Α’, των Μετοχών Τάξης Β’, Μετοχών Τάξης Γ’ και Μετοχών Τάξης Δ’ σε Συνήθεις Μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Οποιεσδήποτε Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Κύπρου.

5. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν την μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.
Σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης με βάση το Διάταγμα και το Τροποποιητικό Διάταγμα, δεν ενεργοποιεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή διάταξη νόμου που θα ενεργοποιείτο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή άλλου γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ: 

Νέα εποχή για την τράπεζα με την έξοδο από το καθεστώς εξυγίανσης

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης μέσω διάσωσης με ίδια μέσα (μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια) έχει ολοκληρωθεί και στις 30 Ιουλίου 2013 η τράπεζα εξήλθε από το καθεστώς εξυγίανσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα, υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης, έχει εκδώσει στις 30 Ιουλίου 2013 απόφαση με βάση τις πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013 (ως έχει τροποποιηθεί) με την οποία επιπλέον 10% των επηρεαζόμενων καταθέσεων μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό τέτοιων καταθέσεων που μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο σε 47,5%. Οι κατά την 29 Μαρτίου 2013 κάτοχοι συνήθων μετοχών και χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω της απορρόφησης συσσωρευμένων ζημιών με βάση το Διάταγμα και σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει το περί Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα του 2013 με βάση το οποίο η Τράπεζα έχει εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο προς την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα) για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, με βάση τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διαταγμάτων του 2013.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μετά από την ανακεφαλαιοποίηση με Ίδια Μέσα και την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου προς την τέως Λαϊκή Τράπεζα, η Τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον, η τέως Λαϊκή Τράπεζα είναι ο μόνος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατέχοντας περίπου 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων κατέχουν περίπου 81% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εκδομένες μετοχές ως είχαν στις 29 Μαρτίου 2013 καθώς και οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου 2013 αποτελούν σήμερα λιγότερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Μετά και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως Αρχή Εξυγίανσης, ανακοίνωσε απόφασή της για έξοδο της Τράπεζας από το καθεστώς εξυγίανσης στις 30 Ιουλίου 2013. Το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2013.

«Η ανακεφαλαιοποίηση και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της Τράπεζας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού με επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του και της κυπριακής οικονομίας. Με την απορρόφηση και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα έχει εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Οι πιο πάνω εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Τράπεζα Κύπρου», καταλήγει η ανακοίνωση.

SHARE