Τράπεζα Πειραιώς: Συγκέντρωσε κεφάλαια 1,74 δισ. ευρώ από την ΑΜΚ

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια πρόταση της Πειραιώς. Καλύφθηκε πληρως, ενώ προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 300 εκατ. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά ανέρχεται σε €1.749.999.998.

Η ανακοίνωση της τράπεζας:

Η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς (η «Τράπεζα») (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 308.823.529,20, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης € 1,70 για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά»).

Η Τιμή Διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς).

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και, εν συνεχεία, της Δημόσιας Προσφοράς την 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Από τις ως άνω Νέες Μετοχές:
i) 102.941.176 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και
ii) 926.470.588 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε € 1.749.999.998,80 (Δημόσια Προσφορά (€ 1,70 * 102.941.176 = € 174.999.999,20) και Διεθνής Προσφορά (€ 1,70 * 926.470.588 = € 1.574.999.999,60).

Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 Νέες Μετοχές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 2.580.593.913,48 και θα διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια και β) 1.266.666.666 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια.

Μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, και την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

ΧΘΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ: 

Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους Έλληνες – Πάνω από 300 εκατ. οι προσφορές στη Δημόσια πρόταση

Ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ οι προσφορές από Έλληνες επενδυτές για την κάλυψη του 10% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατά τη Δημόσια Προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της δημόσιας προσφοράς σε Έλληνες επενδυτές, η Τρ’απεζα. Πειραιώς ζητούσε 175 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 10% της συνολικής ΑΜΚ ύψους 1,75 δισ. ευρώ.

Οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει οριστεί η 16 Απριλίου.

SHARE