Τράπεζα Πειραιώς: Στο 67,3% η συμμετοχή του ΤΧΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την 16.04.2014, το τελευταίο κατέχει 4.106.340.039 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, ή ποσοστό 67,3% επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεων της τράπεζας.

SHARE