Τράπεζα Πειραιώς: Οι επόμενες κινήσεις στη Σελόντα

piraeus new
Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού της Σελόντα από την Επιτροπή Κεφλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε τις ενέργειες που θα ακολουθήσει. Πιο χαρακτηριστικά:
Σε συνέχεια της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών της εταιρείας Σελόντα, κατά την από 26.05.2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά με τις νέες μετοχές που αποκτά στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ΑΜΚ) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να διαθέσει εντός 6 μηνών από την απόκτηση των μετοχών τον αναγκαίο αριθμό μετοχών προκειμένου το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της στην εταιρεία (33,85%) να κατέλθει του ορίου του 1/3.

Συγκεκριμένα θα προβεί στη διάθεση κατ’ ελάχιστον 1.046.957 μετοχών εκ των συνολικά 69.125.350 μετοχών που αποκτά στο πλαίσιο της ΑΜΚ της Εταιρείας.

(β) Να μην ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ως άνω 1.046.957 μετοχές της Εταιρείας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα των 6 μηνών.

SHARE