Τράπεζα Κύπρου: Αισιοδοξία για κερδοφόρο α΄τρίμηνο – Στις 29 Μαΐου τα αποτελέσματα

Τράπεζα Κύπρου: Απρόσμενη εξέλιξη η αποχώρηση ανώτατου στελέχουςΚερδοφόρο θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2015, όπως η Τράπεζα Κύπρου, λόγω της μείωσης των προβλέψεων σε αντίθεση με το δ΄τρίμηνο του 2014.

Το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015, για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015. Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριων Αθηνών.

Σημειώνεται πως το πρώτο τρίμηνο του 2015 δεν είναι συγκρίσιμο με το πρώτο τρίμηνο του 2014, ως αποτέλεσμα της σημαντικής απομόχλευσης που έχει σημειωθεί έκτοτε, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, τη μερική αποπληρωμή του κρατικού ομολόγου που κατείχε η Τράπεζα, από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιουλίου 2014.

Η τράπεζα αναφέρει στην ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της, για τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2015), η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» ή το «Συγκρότημα») ανακοίνωσε ότι οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €248 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σε σύγκριση με €115 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Η αύξηση των προβλέψεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σχετίζεται κυρίως με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών και με αλλαγές σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μετά την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού (AQR). Επιπρόσθετα, ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης στη Ρωσία από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2014, και μετά την κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση, η Τράπεζα προχώρησε σε επισκόπηση των δραστηριοτήτων της στη χώρα αυτή και αύξησε το επίπεδο των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Αυτή η ενέργεια αντικατοπτρίζει μια συνειδητά πιο συντηρητική πολιτική έναντι της ρωσικής οικονομικής προοπτικής και μείωσε σημαντικά την καθαρή έκθεση του Συγκροτήματος στη χώρα αυτή. Ως αποτέλεσμα, οι ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €214 εκατ.

Το αυξημένο επίπεδο των προβλέψεων για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 δεν αναμένεται να επαναληφθεί στις προβλέψεις του πρώτου τριμήνου του 2015, οι οποίες αναμένονται να είναι στα ίδια επίπεδα με τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2014. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις1, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο τρίμηνο του 2015 αναμένονται να είναι στα ίδια επίπεδα με το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2015 θα είναι κερδοφόρο (μετά τη φορολογία), σε αντίθεση με το μη κερδοφόρο τέταρτο τρίμηνο του 2014 (ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €337 εκατ.).

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 δεν είναι συγκρίσιμο με το πρώτο τρίμηνο του 2014, ως αποτέλεσμα της σημαντικής απομόχλευσης που έχει σημειωθεί έκτοτε, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, τη μερική αποπληρωμή του κρατικού ομολόγου που κατείχε η Τράπεζα, από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιουλίου 2014.

Η Τράπεζα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην πορεία υλοποίησης των στρατηγικών της σχεδιασμών. Η απομόχλευση του ισολογισμού συνεχίζεται και η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση της επένδυσής της στη Marfin Diversified Strategy Fund Pic στις 30 Απριλίου 2015, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της θέση. Η Τράπεζα σημειώνει πρόοδο στην ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) αναμένεται να διατηρηθεί περίπου στο 14%. Η ρευστότητα της Τράπεζας συνεχίζει να βελτιώνεται, ενισχυμένη από πελατειακές εισροές κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2015, οι οποίες συνεχίστηκαν και τον Απρίλιο του 2015, παρά την πλήρη κατάργηση των μέτρων διακίνησης κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα έχει επιτύχει να μειώσει τη χρηματοδότησή της από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) κατά €0,9 δις από την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε €6,5 δις, σε σύγκριση με το υψηλό υπόλοιπο των €11,4 δις τον Απρίλιο του 2013.

SHARE