Τιτάν: Διάθεση 146.958 ιδίων μετοχών σε 67 στελέχη

H εταιρία Τιτάν γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την από 3.6.2010 απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 και την από 5.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στη διάθεση (εξωχρηματιστηριακή πώληση) 146.958 ιδίων κοινών μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 67 στελέχη του ομίλου.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε με τιμή κάθε μετοχής ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα 587.832 ευρώ.

SHARE