Τα αποτελέσματα 2013 των Μοχλός, Creta Farms, Τεχνική Ολυμπιακή

ΜΟΧΛΟΣ

O Όμιλος των εταιρειών της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Σε επίπεδο ομίλου:

α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη  χρήση 2013 σε € 2,32 εκατ. έναντι € 5,43 εκατ. την χρήση 2012.

β)Τα μικτά αποτελέσματα   διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 0,13 εκατ., έναντι ζημιών € 8,05 εκατ. της χρήσης 2012.

γ)Τα λειτουργικά αποτελέσματα– EBITDA – για τη χρήση 2013 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα στα € 10,95 εκατ. έναντι ζημιών € 19,94 εκατ. την χρήση 2012.

δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων  ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση 2013 σε ζημιές € 14,97 εκατ χιλ. έναντι ζημιών € 21,99 εκατ  τη χρήση 2012,

ε) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε τη χρήση 2013 σε € 40,91 εκατ. έναντι € 56,90 εκατ. στο τέλος του 2012.

Σε επίπεδο εταιρείας:

α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2,24 εκατ. έναντι € 5,00 εκατ. τη χρήση 2012.

β)Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν  ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 5,94 εκατ., έναντι € ζημιών 7,01 εκατ. της  χρήσης 2012.

γ)Τα λειτουργικά αποτελέσματα– EBITDA – για τη χρήση 2013 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 5,63 εκατ. έναντι ζημιών € 13,86 εκατ. την χρήση 2012.

δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 8,18 εκατ. έναντι ζημιών € 15,54 εκατ. την  χρήση 2012.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Σε επίπεδο ομίλου:

α)Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 2013 σε € 42,39 εκατ. έναντι € 28,35 εκατ. την χρήση 2012.

β)Τα λειτουργικά αποτελέσματα – EBITDA – της χρήσης 2013 ανήλθαν σε ζημιές ύψους € 7,36 εκατ., έναντι ζημιών € 13,21 εκατ. την   χρήση 2012.

γ) Τα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν τη χρήση 2013 σε ζημίες € 29,59 εκατ. έναντι ζημιών € 35,59 εκατ. τη χρήση 2012

δ) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στο τέλος της χρήσης 2013 σε € 322,49 εκατ., έναντι € 356,60 εκατ. στις 31/12/2012.

Σε επίπεδο εταιρείας:

α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 2013 σε € 0,74 εκατ. έναντι € 0,92 εκατ. την χρήση2012.

β) Τα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν τη χρήση 2013 σε ζημιές € 1,67 εκατ. έναντι κερδών € 0,26 εκατ. την χρήση 2012.

CRETA FARMS
Το 2013 έκλεισε με αύξηση πωλήσεων για την Creta Farms

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2013, τα οποία ανακοίνωσε η Creta Farms, αντικατοπτρίζουν την εξαιρετική απόδοση που επετεύχθη μέσα 2013 σε επίπεδο πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας για το 2013 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 6,6%, δηλαδή ανήλθαν 95 εκ. € έναντι 89 εκ. € το 2012. Ειδικότερα, κατά το Β’ εξάμηνο του 2013 οι πωλήσεις της εταιρείας επιταχύνθηκαν σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σχέση με το 2012, ενώ η κατηγορία αλλαντικών μειώθηκε κατά 3,8% (στοιχεία IRI Infoscan). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Creta Farms η οποία, ακολουθώντας υψηλά standards ποιότητας, δεν ενεπλάκη στη διατροφική κρίση που έπληξε τον κλάδο. Στην αύξηση πωλήσεων συνέβαλε σημαντικά και η συνεχής επένδυση της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς παρουσιάστηκαν στην αγορά καινοτομίες και νέες σειρές προϊόντων. Το λειτουργικό EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 7,2 εκ. € παρουσιάζοντας περιθώριο 7,6%.

Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 96,5 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2012, ενώ το λειτουργικό EBITDA ανήλθε σε 5,4 εκ. € σημειώνοντας αύξηση 3,2%.

Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στη διάρκεια του έτους οφείλονται στον συνεπή σχεδιασμό της Creta Farms ως προς τους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

-Τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος στην εγχώρια αγορά, συγκεντρώνοντας στη μητρική εταιρεία τις εγχώριες λειτουργίες του Ομίλου

-Την επικέντρωση σε εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας για άμεση διείσδυση στις ξένες αγορές μέσω συμφωνίας παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής μεθοδολογίας

-Την προσαρμογή των δομών του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου

-Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε νέες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες

-Την συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης των λειτουργιών του Ομίλου

-Την παρουσίαση καινοτομιών, που ακολουθούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

-Τη συνεχιζόμενη αύξηση μεριδίων με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας, που προκύπτει από το βέλτιστο προϊοντικό μίγμα, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και τις στοχευμένες επιλογές σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, όπως αναφέρεται και στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του έτους, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένα με έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις (one-off) κατά ποσό 14,9 εκ € για τον Όμιλο και 13,4 εκ € για την εταιρεία, ως αποτέλεσμα δημιουργίας προβλέψεων απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού. Οι απομειώσεις πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Ομίλου και είναι αποτέλεσμα αυστηρότερων κριτηρίων εξέτασης της αξίας στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου.

SHARE