Τέρνα Ενεργειακή: Στα €12,2 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη – Αυξημένα έσοδα κατά 30,3%

terna_2

Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου ανακοίνωσε σήμερα η Τέρνα Ενεργειακή με τη συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) να ανέρχεται σε 29,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν σε 46,0 εκατ. ευρώ, έναντι 35,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, αυξημένες κατά 29,2%.

Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 37,5 εκατ. ευρώ έναντι 28,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 30, 3%.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 29,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένη κατά 54,7%, συνεπεία της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και των υψηλότερων ανεμολογικών δεδομένων που διαμορφώθηκαν το φετινό πρώτο τρίμηνο έναντι του αντίστοιχου περσινού.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 19,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 196,4%. Σημειώνεται ότι στα κέρδη προ φόρων του φετινού πρώτου τριμήνου ενσωματώθηκαν θετικές συναλλαγματικές διαφορές 3,5 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 12,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 234,9%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς διαμορφώθηκαν σε 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του α΄ τριμήνου 2015 διαμορφώθηκε στα 268 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το α΄ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ κι αναμένεται να επιταχυνθούν στο υπόλοιπο του 2015.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 648 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 86 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 237 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

SHARE