ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τι αλλάζει στις αποδοχές των τραπεζικών στελεχών

Τις αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36 της Ε.Ε. παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας στη Βουλή. 

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών,«η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε μια σειρά από αδυναμίες της Βασιλείας ΙΙ, απαιτώντας υψηλά επίπεδα κρατικής στήριξης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Προς αυτό το σκοπό, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε νέους ρυθμιστικούς κανόνες για την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, που αναφέρονται συνολικά ως Βασιλεία III. Ως εκ τούτου, το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τον κανονισμό (CRR) και μια οδηγία (CRD IV), ακολουθούν και μεταφέρουν στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ.

Η προστιθέμενη αξία είναι ότι αντί για το μονοδιάστατο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, με μοναδική προληπτική αναφορά το κεφάλαιο, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προχωράμε σε μια πολυδιάστατη ρύθμιση και εποπτεία, όχι μόνο ως προς το κεφάλαιο αλλά και προς τη ρευστότητα και το δείκτη μόχλευσης – πράγμα ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού καλύπτει το σύνολο του ισολογισμού των τραπεζών.

Η υπό ενσωμάτωση οδηγία εισάγει ρυθμίσεις που προσβλέπουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ασφάλειας και ρευστότητας και τη διαμόρφωση συνεκτικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία των συμφερόντων των καταθετών (γεγονός που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα), θα διασφαλιστεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της Ε.Ε. και θα περιοριστεί η προκυκλικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ταυτόχρονα, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται ομοιόμορφα και με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος είναι να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των τραπεζικών αγορών και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα, με το συντονισμό των εθνικών διατάξεων, που αφορούν στην πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, στους λεπτομερείς όρους διακυβέρνησής τους και στο εποπτικό τους πλαίσιο.

Στις αρμόδιες αρχές περιέρχονται εκτεταμένες εποπτικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες επιβολής αυστηρών κυρώσεων- συνεκτικών και ομοιόμορφων, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Εκτός από την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, η οδηγία εισάγει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στο τραπεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα:

• Στις αποδοχές. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπερβολική ανάληψη κινδύνου, το πλαίσιο αμοιβών έχει ενισχυθεί περαιτέρω, όσον αφορά τις προδιαγραφές της σχέσης μεταξύ του μεταβλητού στοιχείου της αμοιβής (ή μπόνους) και του αμετάβλητου στοιχείου ( ή μισθού).

• Στην ενισχυμένη διακυβέρνηση. Ενισχύονται οι απαιτήσεις όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και εισάγονται νέοι κανόνες, με στόχο την αύξηση της εποπτείας των κινδύνων από τα διοικητικά συμβούλια, τη βελτίωση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης από τις εποπτικές αρχές της διαχείρισης κινδύνου.

• Στην αύξηση της διαφάνειας. Βελτιώνεται η διαφάνεια στις δραστηριότητες των τραπεζών και των επενδυτικών κεφαλαίων στις διάφορες χώρες, ιδίως όσον αφορά στα κέρδη, στους φόρους και τις επιδοτήσεις σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Αυτή η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών της ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

• Στην Εισαγωγή μιας σειράς αποθεμάτων ασφαλείας (buffers).

• Για πρώτη φορά, προβλέπεται ο ορισμός “εντεταλμένης αρχής” σε κάθε χώρα, (στην περίπτωσή μας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος), για την τήρηση αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για τα ανοίγματα εντός της χώρας.
Η οδηγία που συζητάμε σήμερα αποτελεί μέρος του πιο ολοκληρωμένου πακέτου μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα της Ε.Ε.»

SHARE