ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Πως θα γίνει ο συμψηφισμός δανείων και καταθέσεων

 

Η εγκύκλιος που στάλθηκε στα υποκαταστήματα της τράπεζας αναφέερει μεταξύ άλλων ότι:

Σε περιπτώσεις όπου κάποιος πελάτης κατείχε στις 26 Μαρτίου συνολικές καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ σε οποιοδήποτε λογαριασμό, το ποσό πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ μειώνεται κατά το συνολικό ποσό των άμεσων υποχρεώσεων του ιδίου συμπεριλαμβανομένων τόκων (υπόλοιπα δανείων, δανείων ενοικιαγοράς, χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών και πιστωτικών καρτών).

Σε περιπτώσεις όπου πιστωτικές διευκολύνσεις εξασφαλίζονται με δέσμευση κατάθεσης τα οποία είχαν δοθεί ως εξασφάλιση από τρίτους δεν θα τύχουν λογιστικού συμψηφισμού με τις άμεσες υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη, αλλά μόνο με υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη της κατάθεσης.

Μετά το λογιστικό συμψηφισμό το υπερβάλλον ποσό υπόκειται σε μετατροπή ως ακολούθως:
– Το 37,5% μετατρέπεται σε συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (Τάξης Α) με τιμή μετατροπής 1 ευρώ ονομαστικής αξίας Μετοχής για κάθε 1 ευρώ.
– Το υπόλοιπο 22,5% μετατρέπεται σε μετοχικό τίτλο (τα χαρακτηριστικά του οποίου θα δοθούν σύντομα από την Κεντρική Τράπεζα)
– Το εναπομένον 40% μετατρέπεται προσωρινά σε μετοχικό τίτλο ο οποίος υπόκειται σε ολική ή μερική κατάθεση κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Κεντρική Τράπεζα.

SHARE