ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ-MEGA: Διαβάστε τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου

 

 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ: Στο πρώτο 6μηνο εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 225,16 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 2,83 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 113 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1,3 εκατ. ευρώ, αποθέματα 0,44 εκατ. ευρώ)

– Σε 55,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 47,14 εκατ. ευρώ (ταμείο 7 εκατ. ευρώ).

– Στα 194 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεων. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 88 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 10,2 εκατ.ευρώ.

  • Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 41,1 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 54,7 εκατ. ευρώ.

 

–  Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 31,2 εκατ. ευρώ από 41,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012. Αποτιμάται σε 10,28 εκατ. ευρώ στη τιμή τoυ 0,2040 ευρώ. Ζημίες 6μήνου 12,4 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 42,12 εκατ. ευρώ. Με τα ebitda θετικά στα 17,4 εκατ. από τα 19,3 εκατ. πέρυσι…

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 6,62 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα 13 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,316 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 3,8.

– Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 0,12 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 6μηνο κατέβαλε το ποσό των 1,07 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 501 ατόμων έναντι των 500 πέρυσι.
ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ: Στα 0,1180 και 5,4900 ευρώ στη τελευταία 4ετία με μέσο όρο τα1,7900 ευρώ και στο -94,65%!! Ενώ ξεκίνησε εφέτος από το 0,1980 ευρώ. Σήμερα στο 0,2840 ευρώ. (Ονομαστική αξία 0,3000 και λογιστική 0,3100 ευρώ).

SHARE