Συνεταιριστικές τράπεζες: Καταργείται το όριο του 2% – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

 
Τρεις σημαντικές αλλαγές για τον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο «πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Η πρώτη διάταξη αφορά την κατάργηση του υφιστάμενου περιορισμού ως προς τον μέγιστο αριθμό των προαιρετικών μεριδίων που μπορεί να αποκτά ο κάθε συνεταίρος και ορίζει ότι το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων.

Σημειώνετε ότι μέχρι σήμερα ο μέγιστος αριθμός μερίδων που μπορούσε να αποκτήσει έναν μεριδιούχος συνεταιριστικής τράπεζας δεν μπορούσε να ξεπερνάει το 2%. Με την συγκεκριμένη διάταξη καταργείται ο περιορισμός του 2% χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των ψήφων καθώς ένας μεριδιούχος μπορεί να αποκτήσει απεριόριστες μερίδες αλλά οι ψήφοι δεν ξεπερνούν τις 5.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην καθιέρωση των προνομιούχων μερίδων με τις οποίες δημιουργείται συμπληρωματικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο «επιτρέπεται να προβλέπεται στο καταστατικό η έκδοση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο, το οποίο θα συνίσταται σε δικαίωμα απόληψης μερίσματος πολλαπλασίου εκείνου που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή συνεταιριστική μερίδα.

Τρίτον, ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση με την εκλογή με ειδικό ψηφοδέλτιο δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου τα οποία «είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του πιστωτικού αυτού ιδρύματος». Σημειώνεται ότι για τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, το εν λόγω σχέδιο νόμου θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α) την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, την ειδική συμμετοχή και την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, οι γενικές αρχές της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, οι σχέσεις των εποπτικών αρχών με τις τρίτες χώρες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ζητήματα σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εποπτικών αρχών του κράτους καταγωγής και του κράτους υποδοχής και την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση.

β) την εταιρική διακυβέρνηση: ενισχύονται οι απαιτήσεις όσον αφορά τις διευθετήσεις και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και εισάγονται νέοι κανόνες με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας των κινδύνων από τα διοικητικά συμβούλια, βελτιώνεται η λειτουργία της διαχείρισης των κινδύνων και εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση της διακυβέρνησης των κινδύνων από τις εποπτικές αρχές. Αναλυτικότερα, καθορίζεται σαφώς ο ρόλος των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, επιλέγονται ως μέλη του στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, τυπικά προσόντα και δεξιότητες και ενισχύεται η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία της σύνθεσης του. Επιπλέον δημιουργούνται 3 νέες επιτροπές για την διοίκηση των ιδρυμάτων αποτελούμενες από τα μη εκτελεστικά μέλη, αυτές είναι: 1) η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων, 2) η επιτροπή κινδύνων και 3) η επιτροπή αποδοχών.

γ) κυρώσεις: σε περίπτωση που τα ιδρύματα καταστρατηγήσουν τις απαιτήσεις της EE, η Οδηγία εξασφαλίζει ότι όλες οι εποπτικές αρχές θα είναι σε θέση να επιβάλουν κυρώσεις που θα είναι πραγματικά αποτρεπτικές αλλά και αποτελεσματικές και αναλογικές. Θεσπίζεται έτσι ένα ενιαίο ελάχιστο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων σχετικά με τα είδη και τους αποδέκτες των κυρώσεων, το ύψος των προστίμων, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από τις εποπτικές αρχές κατά την εφαρμογή κυρώσεων και ενθαρρύνεται η καταγγελία πιθανών παραβιάσεων. Τα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που θα επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές θα είναι υψηλά ώστε να αντισταθμίζουν τα αναμενόμενα οφέλη και να λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμα και για τα μεγαλύτερα ιδρύματα και τα διευθυντικά στελέχη τους. Για να διασφαλιστεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των διοικητικών κυρώσεων αυτές θα δημοσιεύονται. Το σύνολο των διατάξεων περί κυρώσεων θα ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού ποινικού δικαίου.

δ) εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας: επιδιώκεται η κατά το δυνατόν μείωση της εξάρτησης των ιδρυμάτων από εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω της απαίτησης: α) όλες οι επενδυτικές αποφάσεις να στηρίζονται όχι μόνο στις εξωτερικές αξιολογήσεις αλλά και στις εσωτερικές γνωμοδοτήσεις περί πιστοληπτικής ικανότητας, και β) οι τράπεζες με ουσιαστικό αριθμό ανοιγμάτων σε δεδομένο χαρτοφυλάκιο να αναπτύξουν εσωτερικές αξιολογήσεις του χαρτοφυλακίου αυτού αντί να στηρίζονται σε εξωτερικές αξιολογήσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων.

ε) κεφαλαιακά αποθέματα: πλέον των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων εισάγονται πέντε νέα κεφαλαιακά αποθέματα, τα οποία αποτελούνται από κεφάλαιο υψηλής ποιότητας και αυτά είναι: α) το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου ενιαίο για όλες τις τράπεζες στην EE, β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε ιδρύματος που προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, γ) το απόθεμα ασφαλείας των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων/G-SII (Global systematic Institution), δ) το απόθεμα ασφαλείας των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων/Ο-SII (Other systematically Institutions) και ε) το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου.

Πηγή:www.capital.gr

SHARE