Στο 0,8% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο

Από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ) του µηνός ∆εκεµβρίου 2012, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆εκεµβρίου 2011, προκύπτει αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 2,4%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012, σε σύγκριση µε τον Νοέµβριο 2012, παρουσίασε µείωση 0,3%, έναντι µείωσης 0,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2012 – ∆εκεµβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2011 – ∆εκεµβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι αύξησης 3,3%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Επίσης, ο Εναρµονισµένoς ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Εν. ∆ΤΚ) του µηνός ∆εκεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆εκεµβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 2,2%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο Εν. ∆ΤΚ κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012, σε σύγκριση µε το Νοέµβριο 2012, παρουσίασε µείωση 0,3%, έναντι µείωσης 0,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος Εν. ∆ΤΚ του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2012 – ∆εκεµβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2011 – ∆εκεµβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 3,1%, που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

SHARE