Στις 28 Ιουλίου η γενική συνέλευση της Attica Bank

Σε γενική συνέλευση στις 28/7 καλεί τους μετόχους της η Attica Bank για την, μεταξύ άλλων, λήψη απόφασης για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπαγωγή της Τράπεζας στις διατάξεις του αρ.27α του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Λήψη απόφασης αναφορικά με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού απαλλαγής φόρου ενδοομιλικών χρήσεων 2014 και 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4172/2013.

3. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

4. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης.

5. Απαλλαγή των μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

6. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

8. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

9. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017.

10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

SHARE