Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

business2

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για τα θέματα Βιομηχανίας, κα. Θεοδώρα Τζάκρη το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

 

Το σχέδιο νόμου για αδειοδότηση επιχειρήσεων

Το νομοσχέδιαο, σύμφωνα με το υπουργείο, έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Συγκεκριμένα:

Βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων και ποτών
Προβλέπεται κατάργηση προαπαιτούμενων αδειών λειτουργίας και την αντικατάστασή τους με γνωστοποίηση. Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Οι έλεγχοι προβλέπεται να διενεργούνται εκ των υστέρων βάσει αξιολόγησης κινδύνου.
Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης και  λιγότερα δικαιολογητικά.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Αδειοδότηση
Άδεια Λειτουργίας
 • Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με γνωστοποίηση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγωγής ζάχαρης, παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής για τις οποίες διατηρείται η άδεια λειτουργίας με σημαντική απλοποίηση όμως των προβλεπόμενων επιμέρους δικαιολογητικών.
 • Η διαδικασία της γνωστοποίησης επεκτείνεται στις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει σήμερα η αναγγελία έναρξης λειτουργίας.
 • Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.
Οριζόντια Δικαιολογητικά
Βεβαίωση Καταλληλότητας, Σύμφωνη Γνώμη Καταλληλότητας
 • Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (εξαιρείται η δραστηριότητα εμφιάλωσης νερού για την οποία διατηρείται η απαίτηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας). Αντί των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται καταχώριση των δραστηριοτήτων.
 • Η προβλεπόμενη σήμερα διαδικασία «καταχώρισης» μετατρέπεται σε απλή διαδικασία καταχώρισης χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγράφων και αυτοψίας.
Άδεια ίδρυσης και Άδεια λειτουργίας από την κτηνιατρική αρχή
 • Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασίας μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης από διοικητικής πλευράς και εμφανώς λιγότερα δικαιολογητικά χορήγησής της.
Έλεγχοι
Διενέργεια εκ των προτέρων ελέγχων ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Εξαίρεση αποτελούν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και η παραγωγή και η εμφιάλωση νερού.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ως προς την προέγκριση, αυτή αντικαθίσταται με βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προβεί άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται σημαντικά και τηρούνται στο φάκελο της επιχείρησης, διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΕ)

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Προέγκριση
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμο (συνήθως λέγεται Υπηρεσία Καταστημάτων)
 • Υπηρεσιακά αναζητείται η γνώμη της Υπηρεσίας Δόμησης για τις χρήσεις γης
 • Εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου που παρέλαβε την αίτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου ή το Κοινοτικό Συμβούλιο
 • Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση της προέγκρισης
Βεβαίωση Υπηρεσίας Δόμησης
Άδεια Λειτουργίας
 • Αίτηση στο Δήμο με προσκόμιση τουλάχιστον 9 δικαιολογητικών
 • Πρόσθετη διαδικασία για την άδεια μουσικής και τον κοινόχρηστο χώρο
  • Γνωστοποίηση στο Δήμο (ή ΚΕΠ) και μετέπειτα σε ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς κανένα δικαιολογητικό
  • Τα δικαιολογητικά τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης
  • Τα δικαιολογητικά απλοποιούνται και μειώνεται ο αριθμός τους
  • Απλή γνωστοποίηση για τη χρήση μουσικής, διατήρηση της άδειας κοινοχρήστου χώρου
Απαιτούμενος Χρόνος Έναρξης Λειτουργίας
Χρόνος για τη χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας: Τουλάχιστον 30 ημέρες Χρόνος για τη γνωστοποίηση και έναρξη λειτουργίας: 0 ημέρες
Έλεγχοι
Προηγούμενος έλεγχος των αρχών πριν την έναρξη λειτουργίας για να γνωμοδοτήσουν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Οι έλεγχοι μετατίθενται μετά την έναρξη λειτουργίας, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας

 

Τουρισμός
Στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και μείωση δικαιολογητικών. Μετά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα οι επιχειρήσεις και να προγραμματίζονται οι έλεγχοι, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αντικατασταθεί με τη διαδικασία γνωστοποίησης.
Σημαντική επίσης ωφέλεια υπολογίζεται να προκύψει και από την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ, εστιατόρια, μπαρ και κομμωτήρια- που λειτουργούν εντός των τουριστικών εγκαταστάσεων τα οποία θα ακολουθήσουν τη διαδικασία γνωστοποίησης.

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ)
Χορήγηση ΕΣΛ εντός 50 ημερών
 • Χορήγηση ΕΣΛ εντός 28 ημερών.
 • Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, χορήγηση ΕΣΛ εντός 10 ημερών.
 • Μετά την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, αντικατάσταση ΕΣΛ με γνωστοποίηση. Ο ιδιοκτήτης θα μπορεί θα λειτουργήσει άμεσα το τουριστικό του κατάλυμα.
Δικαιολογητικά Χορήγησης ΕΣΛ
 • Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.
 • Εφ’ όσον η ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του νόμου, δεν απαιτείται η υποβολή των αντιγράφων των σχεδίων αρχιτεκτονικής μελέτης.
 • Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν  απαιτείται η υποβολή τους.
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εκδίδεται για καταλύματα δυναμικότητας είκοσι (20) κλινών και άνω Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εκδίδεται πλέον για καταλύματα δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω
Κολυμβητικές Δεξαμενές
Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Αντικατάσταση της άδειας με γνωστοποίηση.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται αλλά συγκεντρώνονται και τηρούνται στο τουριστικό κατάλυμα.
ΚΥΕ (εντός τουριστικών καταλυμάτων)
Προέγκριση Εναρμόνιση με τη διαδικασία λειτουργίας των υπόλοιπων ΚΥΕ
Άδεια Λειτουργίας
Έλεγχοι
Διενέργεια εκ των προτέρων ελέγχων ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας, βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

 

Η ανάλυση ρίσκου

Στην προτεινόμενη νομοθετική αλλαγή γίνεται ανάλυση ρίσκου με βάση το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και αυτές ταξινομούνται με τη χρήση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας – ΚΑΔ. Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση αποκτά ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης και αναγνώρισης των δραστηριοτήτων, αποκλείοντας περιπτώσεις ασυνεννοησίας μεταξύ των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, πρόσθετους μηχανισμούς εντοπισμού της μη συμμόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και το αίσθημα ασφάλειας του διοικούμενου έναντι της Διοίκησης.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που προετοίμασε η κυρία Τζάκρη βασίζεται πλέον στο τρίπτυχο: ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, γνωστοποίηση και έγκριση, επί τη βάσει εκτίμησης κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και των εργαζομένων, καθώς και για το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες κατατάσσονται στη βάση αυτών των κριτηρίων και διακρίνονται σε δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου, οι οποίες απαλλάσσονται από την ανάγκη εκ των προτέρων ελέγχου, δραστηριότητες μεσαίου ρίσκου, οι οποίες υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο, και τέλος, δραστηριότητες υψηλού κινδύνου που χρειάζονται εκ των προτέρων έγκριση.

Επίσης, βασικό εργαλείο στο νέο σύστημα αδειοδότησης αποτελεί το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), υπό την εποπτεία της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος.

Το σύστημα θα δημιουργήσει, επίσης, ένα ολοκληρωμένο μητρώο, στο οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για κάθε επιχείρηση, ενώ προβλέπεται και η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ-ΑΔΕ και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με άλλες υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.

Οι κυρώσεις

Οπως αναφέρει το νομοσχέδιο, η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή η παροχή αναληθών στοιχείων στην γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από €100 έως €20.000 ευρώ λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω κριτηρίων:

α) Εάν η παράλειψη αφορά στην αρχική γνωστοποίηση ή στη μεταβολή των γνωστοποιηθέντων στοιχείων.

β) Σε περίπτωση παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή σε περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, εάν η παράβαση αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών

γ) Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας

δ) Η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της

ε) Εάν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

στ) Εάν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

ζ) Η τυχόν άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.

Τα ελεγκτικά όργανα, εάν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας, δύνανται αντί της επιβολής προστίμου να προβούν σε σύσταση.

SHARE