Πως θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας στο ΙΚΑ – Εγκύκλιος

 

Μία δόση έναντι της κεφαλαιοποιημένης έως 31/12/2012 οφειλής και μία δεύτερη για την εξόφληση σε έως και 12 δόσεις των οφειλών από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να καταβάλλουν, ταυτόχρονα με την υποβολή των αιτήσεων, όσοι εργοδότες αποφασίσουν να ενταχθούν σε παράλληλη ρύθμιση των «παλαιών» και των «νέων» χρεών τους (από 1/1/2013 έως τις 20/6/2013) προς το ΙΚΑ.

Την υποχρέωση καταβολής των πρώτων δόσεων για τους δύο τύπους της ρύθμισης των οφειλών, αντίστοιχα, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλος. Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 48

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 37/20.6.2013 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την υπαγωγή στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του Ν. 4152/2013 «Νέα Αρχή», εφόσον υφίστανται οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 30.6.2013, είτε θα εξοφλούνται πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» θα πρέπει να υποβάλλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην ως άνω εγκύκλιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ταυτόχρονη διεκπεραίωση των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έτσι ώστε η επταήμερη προθεσμία υπαγωγής στις δύο ρυθμίσεις να είναι η ίδια.

Επίσης, η καταβολή της πρώτης δόσης για κάθε ρύθμιση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα, ενώ θα εκδίδεται απόφαση ρύθμισης πρώτα για την «Νέα Αρχή» και εν συνεχεία για την «Πάγια ρύθμιση».

Αναφορικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ισχύουν τα κάτωθι:

α. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ευρώ) σε κάθε τύπο ρύθμισης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα των διακανονισμών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

β. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) σε έναν ή και στους δύο τύπους ρύθμισης, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες:

1. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ) και στη «Πάγια Ρύθμιση» έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 ευρώ) ή με συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια Ρύθμιση» άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ), προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης 1.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα των διακανονισμών (καταβολή του συνόλου των δόσεων των ρυθμίσεων και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών).

3. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ) ή με συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια Ρύθμιση» άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ), προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης 2.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση του συνόλου της ρυθμιζόμενης οφειλής και για τους δύο τύπους ρύθμισης, η οποία μπορεί να συνίσταται σε:

– Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων.

– Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή.

– Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου.

– Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες Αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για τη χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Τονίζεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της αίτησης, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης υπαγωγής των οφειλών και στις δύο ρυθμίσεις, ως ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω προθεσμίας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της τελευταίας εκ των δύο αιτήσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω θα τύχουν εφαρμογής και στις περιπτώσεις των οφειλετών που ήδη έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, σχετικές αιτήσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 37/2013 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

SHARE