Πρόστιμα σε τράπεζες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων σε πέντε τράπεζες διότι δεν κατάρτισαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31.3.2012 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 644η/22.4.2013 συνεδρίασή του.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. επέβαλε  πρόστιμα € 60.000 στην «ALPHA BANK AE», € 40.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE», € 35.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» και από € 20.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και στην ATTICΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διότι δεν κατάρτισαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31.3.2012 αντίστοιχα, κατά παράβαση του ν.3556/2007. Οι εν λόγω αποκλίσεις από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ δεν υφίστανται πλέον στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

Παράλληλα, αποφάσισε την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 1η Μαΐου 2013, η οποία θα είναι ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και συναλλαγών στις οργανωμένες αγορές

SHARE